Kamis, 29 Juli 2010

KASUSASTRAN JAWA

Dening: Heru Subrata

Macapat (Tembang Cilik) Puisi Jawa Lawas

Macapat iku tembang tradhisional ing tanah Jawa. Saben bait macapat nduwèni baris kalimat sing diarani gatra, lan saben gatra nduwé sawetara guru wilangan (suku kata) tinamtu, lan dipungkasi nganggo uni pungkasan sing diarani guru lagu.

Macapat kanthi jeneng sing béda uga bisa ditemokaké jroning kabudayan Bali, Sasak, Madura, lan Sunda. Sajabané kuwi macapat uga naté ditemokaké ing Palembang lan Banjarmasin. Biasané macapat dimaknani minangka maca papat-papat, yaiku cara maca saben patang wanda (suku kata). Nanging bab iki dudu siji-sijiné makna, penafsiran liya uga ana. Macapat dikira muncul ing pungkasan jaman Majapahit lan wiwitané pengaruh Walisanga, nanging bab iki mung kanggo kahanan ing Jawa Tengah. Sebab ing Jawa Wétan lan Bali macapat wis dikenal sadurungé teka Islam.

Karya-karya kasusastran klasik Jawa saka jaman Mataram Anyar, umumé ditulis nganggo metrum macapat.. Sawijining tulisan jroning wangun prosa utawa gancaran umumé ora dianggep minangka asil karya sastra nanging mung kayadéné 'daftar isi' waé. Sawetara conto karya sastra Jawa sing ditulis jroning tembang macapat kalebu Serat Wedhatama, Serat Wulangreh, lan Serat Kalatidha.

Puisi tradisional Jawa utawa tembang iki biasané dipérang dadi telung kategori: tembang cilik, tembang tengahan lan tembang gedhé. Macapat digolongaké kategori tembang cilik lan uga tembang tengahan, déné tembang gedhé arupa kakawin utawa puisi tradhisional Jawa Kuna, nanging ing jaman Mataram Anyar, ora dipatrapaké prabédan antara suku kata dawa lan cendhak. Saliyané kuwi tembang tengahanuga bisa ngarujuk marang kidung, puisi tradhisional jroning basa Jawa Tengahan.

Yèn dibandhingaké karo kakawin, aturan-aturan jroning macapat kuwi béda lan luwih gampang dipatrapaké jroning basa Jawa amarga béda karo kakawin sing didhasaraké marang basa Sangskerta, jroning macapat prabédan antara suku kata dawa lan cendhak dilirwakaké.

Aturan-aturan jroning macapat mau antara liya:

§ Guru gatra : wilangan larik/gatra saben pada (Indonesia: bait).

§ Guru wilangan : wilangan wanda (Indonesia: suku kata) saben gatra.

§ Guru lagu : tibané swara wanda ing pungkasan ing saben gatra.

Déné, tembang utawa sekar sejatiné ana werna-werna. Lumrahé dipérang dadi telung jenis, yaiku: Sekar alit, sekar tengahan lan sekar ageng.

Étimologi

Macapat kerep dijarwakaké minangka maca papat-papat awit carané maca pancèn rinakit saben patang wanda. Nanging iki dudu siji-sijiné makna, penafsiran liyané uga ana. Sawijining pakar Sastra Jawa, Arps ngandaraké sawetara makna liya ing bukuné Tembang in two traditions. Saliyane sing wis kasebut ing dhuwur, makna liya yakuwi tembung -pat ngarujuk marang cacahing tandha diakritis (sandhangan) jroningaksara Jawa sing relevan jroning panembangan macapat.

Banjur miturut Serat Mardawalagu, sing dikarang dening Ranggawarsita, macapat minangka cekakan saka frasa maca-pat-lagu sing tegesé "nglgokaké nada kapapat". Saliyané maca-pat-lagu, isih ana manèh maca-sa-lagu, maca-ro-lagu lan maca-tri-lagu. Miturut ujaring kandhamaca-sa klebu kategori paling tuwa lan diciptakaké déning para Déwa lan diturunaké marang pandita Walmiki lan ditangkaraké déning sang pujangga istana Yogiswara saka Kedhiri. Nyatané iki klebu kategori sing saiki disebut kanthi jeneng tembang gedhé. Maca-ro klebu tipe tembang gedhé yakuwi cacahing ‘’bait’’ (pada?) saben pupuh bisa kurang saka papat sauntara kuwi cacahing suku kata (wanda?) jroning saben bait (pada) ora mesthi padha lan diciptakaké déning Yogiswara. Maca-tri utawa kategori sing katelu yakuwi tembang tengahan sing miturut ujar diciptakaké déning Resi Wiratmaka, pandhita istana Janggala lan disampurnakaké déning Pangeran Panji Inokartapati lan saduluré.Wusanané, macapat utawa tembang cilik diciptakaké déning Sunan Bonang lan diturunaké marang para wali.

Sejarah

Macapat minangka sebutan metrum puisi jawa tengahan lan jawa anyar, sing nganti saiki isih ditresnani masarakat, nyatané pancèn angèl dilacak sajarahé. Poerbatjaraka mratélakaké yèn macapat lair bebarengan karo geguritan abasa jawa tengahan, nalika macapat wiwit dikenal, durung diweruhi sacara premana. Pigeaud nduwèni panemu yèn tembang macapat dipigunakaké ing wiwitan periode Islam.

Pratélan Pigeaud sing asipat informasi kira-kira iku isih perlu diupayakaké kacocogan tauné sing mesthi. Déné Karseno Saputra ngira-ira adhedhasar analisis marang sawetara panemu lan pratélan. Yèn nyata pola metrum sing dipigunakaké ing tembang macapat padha karo pola metrum tembang tengahan lan tembang macapat tuwuh ngrembaka sairing karo tembang tengahan, mula banjur dikira-kira yèn tembang macapat wis ana ing kalangan masarakat saora-orané taun 1541 masèhi. Pangira-ira iki adhedhasar angka taun sing ana ing kidung Subrata, Juga Rasa Dadi Jalma = 1643 J utawa 1541 masèhi. ( Saputra, 1992 : 14 ) Bab iki adhedhasar pola metrum macapat sing paling wiwitan sing ana ing kidung Subrata. Watara taun iku tuwuh geguritan abasa jawa kuno, jawa tengahan lan jawa anyar yaiku kekawin, kidung lan macapat. Taun pangira-ira kuwi cocog uga karo panemuné Zoetmulder luwih kurang ing abad XVI ing jawa urip bebarengan telu basa, yaiku jawa kuno, jawa tengahan lan jawa anyar. Jroning Mbombong manah I ( Tejdohadi Sumarto, 1958 : 5 ) disebutaké yèn tembang macapat ( sing nyakup 11 metrum ) diciptakaké déning Prabu Dewawasesa utawa Prabu Banjaransari saka Sigaluh ing taun Jawa 1191 utawa taun Masèhi 1279. Ananging miturut sumber liya, macapat ora mung diciptakaké déning sawiji uwong, nanging déning sawetara wali lan bangsawan. ( Laginem, 1996 : 27 ). Para pancipta iku yakuwi Sunan Giri Kedaton, Sunan Giri Prapen, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Murya, Sunan Kali Jaga, Sunan Drajat, Sunan Kudus, Sunan Geseng, Sunan Majagung, Sultan Pajang, Sultan Adi Eru Cakra lan Adipati Nata Praja. Nanging miturut kajian ilmiah ana loro panemu sing nduwèni prabédan ngenani lairé macapat. Panemu sepisan mratélakaké yèn tembang macapat iku luwih tuwa tinimbang tembang gedhé lan panemu kaloro suwaliké. Kajaba panemu iku isih ana panemu liya ngenani lairé macapat adhedahsar perkembangan basa.

A). Tembang macapat luwih tuwa tinimbang tembang gedhé Panemu pisanan nganggep yèn tembang macapat luwih tuwa tinimbang tembang gedhé tanpa wretta utawa tembang gedhé kawi miring. Tembang macapat timbul ing zaman Majapahit pungkasan nalika pengaruh kabudayan Islam wiwit surut ( Danusuprapta, 1981 : 153-154 ). Diandaraké déning Purbatjaraka yèn lairé macapat bebarengan karo kidung, kanthi anggepan yèn tembang tengahan ora ana. ( Poerbatjaraka, 1952 : 72 )

B). Tembang macapat luwih anom tinimbang tembang gedhé Panemu kaloro nganggep yèn tembang macapat lair ing wektu pengaruh kabudayan Hindu tansaya tipis lan rasa kabangsan wiwit tuwuh, yaiku ing zaman Majapahit pungkasan. Lairé macapat urut-urutan karo kidung banjur muncul tembang gedhé abasa jawa pertengahan, sabanjuré muncul macapat abasa jawa anyar. Lan ing zaman Surakarta wiwitan muncul tembang gedhé kawi miring. Wangun gubahan abasa jawa anyar sing akèh disenengi yaiku kidung lan macapat. Prosès pamunculané wiwit nalika lair karya-karya abasa jawa pertengahan sing biasa disebut kitab-kitab kidung, banjur muncul karya-karya abasa jawa anyar arupa kitab-kitab suluk lan kitab-kitab niti. Kitab suluk lan kitab niti iku mènèhi sumbangan sing gedhé marang perkembangan macapat.

C). Tembang macapat adhedhasar perkembangan basa Jroning hipotesis Zoetmulder ( 1983 : 35 ) disebutaké yèn sacara linguistik basa jawa pertengahan dudu arupa pangkal basa jawa anyar, nanging arupa rong cawang singkapisah lan divergen ing basa jawa kuna. Basa jawa kuna minangka basa umum sajroning periode Hindu – Jawa nganti runtuhé Majapahit. Wiwit tekané pengaruh Islam, basa jawa kuna tuwuh miturut rong arah sing béda siji lan sijiné lan nuwuhaké basa jawa pertengahan lan basa jawa anyar. Sabanjuré, basa jawa pertengahan lan kidungé berkembang ing Bali lan basa jawa anyar kanthi macapat-é tueuh ing Jawa. Malah nganti saiki tradisi panulisan karya sastra jawa kuna lan pertengahan isih ana ing Bali.

Sekar Macapat utawa Sekar Alit

Macapat iki uga sinebut tembang macapat asli, kang umumé dienggo sumrambah ing ngendi-ngendi. Urut-urutané tembang Jawa iku padha karo lelakoning manungsa saka mulai bayi abang nganti tumekaning pati. Mungguh kaya mangkéné urut-urutané tembang kaya kang ing ngisor iki:

1. Maskumambang: Gambaraké jabang bayi sing isih ono kandhutané ibuné, sing durung kawruhan lanang utawa wadon, Mas ateges durung weruh lanang utawa wadon, kumambang ateges uripé ngambang nyang kandhutané ibuné.

2. Mijil: Ateges wis lair lan wis cetha priya utawa wanita.

3. Sinom: Ateges kanoman, minangka kalodhangan sing paling wigati kanggoné wong anom supaya bisa ngangsu kawruh sak akèh-akèhé.

4. Kinanthi: Saka tembung kanthi utawa nuntun kang ateges dituntun supaya bisa mlaku ngambah panguripan ing alam ndonya.

5. Asmarandana: Ateges rasa tresna, tresna marang liyan (priya lan wanita lan kosok baliné) kang kabèh mau wis dadi kodrat Ilahi.

6. Gambuh: Saka tembung jumbuh / sarujuk kang ateges yèn wis jumbuh / sarujuk banjur digathukaké antarane priya lan wanita sing padha nduwèni rasa tresna mau, ing pangangkah supaya bisaa urip bebrayan.

7. Dhandhanggula: Nggambaraké uripé wong kang lagi seneng-senengé, apa kang digayuh bisa kasembadan. Kelakon duwé sisihan/bojo, duwé anak, urip cukup kanggo sak kulawarga. Mula kuwi wong kang lagi bungah / bombong atine, bisa diarani lagu ndandanggula.

8. Durma: Saka tembung darma/wèwèh. Wong yen wis rumangsa kacukupan uripé, banjur tuwuh rasa welas asih marang kadang mitra liyané kang lagi nandang kacintrakan, mula banjur tuwuh rasa kepéngin darma/wèwèh marang sapadha-padha. Kabèh mau disengkuyung uga saka piwulangé agama lan watak sosialé manungsa.

9. Pangkur: Saka tembung mungkur kang ateges nyingkiri hawa nepsu angkara murka. Kang dipikir tansah kepingin wèwèh marang sapadha - padha.

10. Megatruh: Saka tembung megat roh utawa pegat rohe / nyawane, awit wis titi wanciné katimbalan marak sowan mring Sing Maha Kuwasa.

11. Pocung: Yen wis dadi layon/mayit banjur dibungkus mori putih utawa dipocong sak durungé dikubur.

Sekar Madya utawa Sekar Tengahan

Macapat jenis iki kayadéné tembang Kidung kang asring dienggo rikala jaman Majapahit.

Sekar Ageng

Sekar macapat Ageng (gedhé) mung ana siji, yaiku Girisa. Yen dideleng seka angèlé, sekar macapat ageng kaya tembang Kakawin ing jaman kuna.

Tabel Sekar

Supaya luwih gampang mbédakaké siji lan sijiné guru gatra, guru wilangan lan guru lagu saka tembang-tembang mau, bisa ditata jroning tabel kaya ing ngisor iki:

Sekar Macapat

Sekar Macapat

Guru gatra

Guru wilangan

Guru lagu

Mijil

6

10, 6, 10, 10, 6, 6

i, o, e, i, i ,u

Sinom

9

8, 8, 8, 8, 7, 8, 7, 8, 12

a, i, a, i, i, u ,a ,i, a

Dhandhanggula

10

10, 10, 8, 7, 9, 7, 6, 8, 12, 7

i, a, e, u, i, a, u ,a ,i, a

Kinanthi

6

8, 8, 8, 8, 8, 8, 8

u, i, a, i, a, i

Asmarandana

7

8, 8, 8, 8, 7, 8, 8

a, i, e, a, a, u, a

Durma

7

12, 7, 6, 7, 8, 5, 7,

a, i, a, a, i, a, i

Pangkur

7

8, 11, 8, 7, 12, 8, 8,

a, i, u, a, u, a, i

Maskumambang

4

12, 6, 8, 8

i, a, i, a, a

Pucung

4

12, 6, 8, 12

u, a, i, a

Jurudhemung

7

8, 8, 8, 8, 8, 8, 8

a, u, u, a, u, a, u

Wirangrong

6

8, 8, 10, 6, 7, 8

i, o, u, i, a, a

Balabak

6

12, 3, 12, 3, 12, 3

a, e, a, e, u, e

Gambuh

5

7, 10, 12, 8, 8

u, u, i, u, o

Megatruh

4

12, 8, 8, 8,

u, i, u, i, o

Girisa

8

8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,

a, a, a, a, a, a, a, a

Tuladha

Sinom

Pangéran kang sipat murah (8/a)

Njurungi kajating dasih (8/i)

Ingkang temen tinemenan (8/a)

Pan iku ujaring dalil (8/i)

Nyatané ana ugi (7/i)

Iya Kiyageng ing Tarub (8/u)

Wiwitané nenedha (7/a)

Tan pedhot tumekèng siwi (8/i)

Wayah buyut canggah warèngé kang tampa (12/a)


Dhandhanggula

Éling-éling pra kadang dèn éling (10/i)

Uripira ing ndonya tan lama (10/a)

Bebasan mung mampir ngombé (8/e)

Cinecep nulya wangsul (7/u)

Mring asalé sangkané nguni (9/i)

Begja kang wus pana (7/a)

Sangkan paranipun (6/u)

Dedalan kang dèn ambah (8/a)

Mrih rahayu lumampah margi utami (12/i)

Kinanthi

Padha gulangen ing kalbu (8/u)

Ing sasmita amrih lantip (8/i)

Aja pijer mangan néndra (8/a)

Kaprawiran dèn kaèsthi (8/i)

Pesunen sariranira (8/a)

Sudanen dhahar lan guling (8/i)


Asmarandana

Anjasmara ari mami (8/a)

Masmirah kulaka warta (8/a)

Anèng kuta Prabalingga (8/o)

Prang tanding lan Wurubisma (8/a)

Kariya slamet wong ayu (8/u)

Pun kakang pamit palastra (8/a)

Sejatining kasidan (7/a)

Megatruh

Sigra milir sang gèthèk sinanggga bajul(12/u)

Kawan dasa kang njagèni (8/i)

Ing ngajeng miwah ing pungkur (8/u)

Sinangga ing kanan kèring (8/i)

Sang gèthèk lampahnya alon (8/o)

Wirangrong

Tan pantes akèh ngawruhi (8.i)

Mulané lamun miraos (8/o)

Dipun ngarah-arah ywa kabanjur (10/u)

Yèn uwis kawijil (6/i)

Tan kena tinututan (7/a)

Mulané dipun prayitna (8/a)

Perkembangan macapat lan mangsa keemasané

Sajarah perkembangan sastra jawa panjang dawa banget. Prof. Dr. R. M. Ng. Poerbatjaraka wis kasil gawé ikhtisar isi sing nyuguhaké pambabakan adhedhasar zaman pusaka-pusaka iku tinulis déning para apngriptané.

Sastra Jawa Kuna

Karya sastrané yakuwi kakawin Ramayana, kakawin Bharata Yudha.

Sastra Jawa Pertengahan

Miturut panemu para ahli sastra lan sastra jawa, bates wektu sing dipatrapaké tumrap sastra jawa kuna diwiwiti jawa purba nganti waara taun 1400. Kanggo sastra jawa pertengahan, wiwit taun 1400-1700, déné sakwisé taun kasebut nganti saiki diarani sastra jawa anyar. Karya sastrané yaiku, Tantu pangelaran lan Kidung Sundayana.

Sastra Jawa Zaman Islam

Jroning lembaran sastra jawa zaman Islam, ana telu pusaka sing judhulé migunakaké tembung Niti, sing maknané tuntunan. Yaiku Nitisewaka,Nitisruti lan Nitipraja. Katelu pusaka iku nadané padha, yakuwi isi tuntutan. Nitisewaka dianggit ing zaman pamaréntahan Sinuwun Mangkurat II ing Kartasura,déné Nitipraja digawé ing zaman pamaréntahan Sultan Agung ing Mataram. Nitisruti ditulis déning Pangeran Karang Gayam, yaiku sawijining pujangga krajan Pajang sing manggon ing Karang Gayam. Asma sakbeneré yakuwi Pangeran Tumenggung Sujonopuro, sing miturut silsilah isih gantung siwuré R. Ng. Ranggawarsita.

Sairing karo sumebaré ajaran Islam, sacara ora langsung, pengaruh kabudayan Islam agawé owah-owahan ing wangun puisi jawa. Saka kakawin sing mawa metrum India dadi kidung sing mawa metrum Jawa. Kalungguhan kakawin sing sadurungé minangka puisi resmi digantèkaké déning kidung. Nalika iku kidung dimanfaataké déning para intelektual Islam kanggo nyebaraké ajaran Islam ing pesisir lor ( Giri, Surabaya, Demak). Nanging, suwéning suwé kauripan kidung gèsèr uga saka Jawa menyang Bali, lan kalungguhané digantèkaké déning macapat kanthi gaya pesisiran lan muncul istilah macapat pesisiran.

Sawisé pusat panyebaran agama Islam pindhah saka tlatah pesisir menyang pedalaman, yakuwi Mataram, kabudayan jawa ngalami pembangunan. Ing zaman Sultan Agung ana restrukturisasi kabudayan jawa. Kabudayan Jawa dikristalisasi lan dimantebaké, umpamané macapat dilestarèkaké lan dibakokaké strukturé, nanging uga dimodernaké, umpamané, kanthi pangowahan Kalèndher Jawa minangka asil rekayasa perpaduan taun Saka lan taun Hijriyah.

Sastra jawa zaman Surakarta wiwitan

Zaman krajan Surakarta wiwitan, sastra Jawa ngalami zaman keagungan. Akèh banget asil sastra sing diciptakaké lan isiné uga manéka warna. Bab iki tuwuh saka pengayoman para raja sing pinuju mengku praja lan wektu semana Basa Jawa dipigunakaké minangka basa dinas pamaréntahan. Saliyané kuwi, para raja lan para satria punggawané mèlu nggubah pustaka. Bab iki minangka stimulan tumrap para peminat lan sutresna budaya padha nyonto. Sri Susuhunan Pakubuwana III, Sri Susuhunan Pakubuwana IV, Sri Susuhunan Pakubuwana V, KGPAA. Mangkunegara IV, R. Ng. Sindu Sastra, KPA. Kusumadilaga lan liyané,minangka tokoh-tokoh pamaréntahan pinunjul lan mèlu ndhukung ngembangaké kasusatran Jawa saliyané para pujangga sing diwisuda. Sauntara sing bener-bener anggawa sastra jawa mlebu ing abad keemasan ing zaman kasebut yakuwi R. Ng. Yasadipura I, pujangga pisanan kraton Kasunanan Surakarta Adiningrat. R. Ng. Yasadipura II utawa R. T. Sastranegara minangka pujangga Kasunanan sing kaloro.

Pesen jroning Macapat

Ing sajroning tembang macapat kakandhut angkah awujud pesen. I Made Purna mratélakaké yèn : “ manéka makna lan swasana sing dikandhut ing sajroning tembang macapat kanggo ngandaraké pesen utawa amanat. Kandhutan peswn sing kasusun jroning wangun tetalèn tembung mawa kaidah utawa pathokan sing baku “ Miturut Teeuw sing dikutip déning Laginem, miturut konsèp semiotik, karya sastra dianggep minangka otonom lan komunikatif. Komunikatif nduwèni makna yèn karya sastra diwadhahi jroning model komunikasi. Jroning model komunikasi ana unsur komunikator (penyampai), ‘’message’’ (pesan), komunikan (penerima). Komponen-komponen iku kanthi fungsiné dhéwé-dhéwé bisa dianggo njlèntrèhaké manéka konsèp jroning macapat. Minangka sawijining pesen, macapat nduwèni ciri lan makna miturut angkah sing dikarepaké. Conto:

1. Serat Wulangrèh Isi serat iki luwih ditujokaké marang para pemuda. Ing sajeroné ana pesen ngenani kawaskithan, kapekaan marang tandha-tandha, kajujuran lan kasabaran, rasa urmat lan sapanunggalané.

2. Serat Tripama Isi pesen serat iki diandaraké liwat perlambang utawa penampilan tokoh pewayangan minangka tuladha utawa simbul. Ana telu tokoh sing dadi conto yaiku Bambang Sumantri utawa Patih Suwanda saka epos Arjuna Sastrabahu, Kumbakarna saka epos Ramayana lan Adipati Karna utawa Basukarna saka epos Mahabarata. Miturut katelu tuladha kasebut, isi pesené arupa tuladha sipat ksatria sing pantes dianut.

3.Wirawiyata Isi pesen iki ditujokaké marang prajurit amarga nyangkut masalah ajaran keprajuritan. Bab sing kakandhut arupa janji prajurit, disiplin, kataatan, katakwaan, ora anngak lan ora sawenang-wenang.

4. Serat Panitisastra Pokok-pokok ajaran utawa pesen sing ana jroning karya iku arupa adat istiadat, sopan santun, nilai karta lan derma, tenggang rasa, pendhidhikan anak minangka pendhukung nilai sosial wong tuwa lan sanak sedulur, kawruh kanggo ngandelaké katakwaan marang Gusti kang murbèng dumadi.

5.Wulang Estri Isi pesen jroning serat iki ditujokaké marag para wanita sing bakal nglakoni urip bebrayan. Supaya kauripan rumah tanggané apik, sejahtera lair batin, isterikudu mangertèni aturan rumah tangga, ngerti watak utawa sipat bojo, teliti, lan ora olèh ndhisiki kekarepané bojo. Ajaran iki disimbulaké kanthi paraga Dewi Adaniggar saka Cina, Putri Raja Ternate, Dewi Citrawati lan lima driji tangan. Simbol-simbol iku mènèhi gambaran ngenani kegagalan kegagalan lan keberhasilan omah-omah.

6.Candra Rini Isi pesen jroning serat iki arupa ajaran moral tumrap kaum wanita jroning urip omah-omah. Konsep ajaran sing awangun deskripsi sifat, watak, prilaku istri Arjuna supaya dadi conto lan dituladhani déning kaum wanita. Istri Arjuna sing djadi perlambang yakuwi Sumbadra, Manuhara, Ulupi, Gandawati, Srikandi, Manikarja, Maeswara, Rarasati lan Sulastri.

7.Serat Dumbasawala Serat Dumbasawala isi ajaran utawa pesen sing dikarepaké dadi tuladha déning warga kraton Surakarta wektu semana. Isi pesen iku utamané ing babagan kepahlawanan (kaprajuritan), Etika ( tingkah laku ), religiusitas (ketuhanan ) lan sosial.

Jlentrehe Tembang Macapat

Maskumambang

Maskumambang iku tembang macapat kang dadi pralambang jaman wong lanang lagi mrambat dewasa, ing mangsa nalika seka bocah nuju dadi manungsa kang katon ing tengahing bebrayan. Tembung maskumambang iku sesambungan antarane emas lan kumambang. Ana kang nganggep yen Maskumambang iku tembange wong lanang, dene yen wadon iku Kinanthi. Watak tembang iki, umume isine kaya wong kang lagi sambat lara, ketula-tula, lan sengsara.

Tuladha

Gereng-gereng Gathotkaca sru anangis

Sambaté mlas arsa

Luhnya marawayan mili

Gung tinamêng astanira

Mijil

Mijil iku artine lair utawa metu. Ing jajaran tembang Macapat, Mijil umume diselehke ing ngarep. Saben pada, tembang iki ana enem gatra (larik), kanthi guru wilangan lan guru lagu :

Tuladha

Mijil ing donya siniwi ratri

Kabeh durung katon

Amung anjali soca ing tembé

Lelaku alon siniji-siji

Nunggu mring wartaning

Sesotya satuhu

Sinom

Yen dijupuk arti wantah, sinom maknane godhong asem sing isih enom. Ing Macapat, sinom nduwe sipat kang isih enom. Kaya dene bocah cilik kang lagi ngerti ndonya.

Tuladha

§ Tuladha 1

Ing pojok wetan sang surya

Nyungging sinom dadi peni

Kagubet embun rumeksa

Dening Hyang Murbeng Dumadi

Raga jiniret ati

Seka perbawaning esuk

Manuksma suluk angga

Kang wang-sinawang mranani

Tibane prana sarwa sulih prasaja

§ Tuladha 2

Amenangi jaman édan

Éwuh aya ing pambudi

Milu édan nora tahan

Yèn tan milu anglakoni

Boya kaduman melik

Kaliren wekasanipun

Ndilalah karsa Allah

Begja-begjané kang lali

Luwih begja kang éling lawan waspada

Saka Serat Kalatidha anggitan Ki Ranggawarsita.

Kinanthi

Kinanthi iku salah sijine tembang macapat kang umume dienggo nggambarake rasa seneng, katresnan, lan kawicaksanan. Kinanthi bisa nduwe arti gegandhengan tangan lan bisa uga jeneng sawijining kembang. Ana uga kang nggandhengake kinanthi klawan Maskumambang. Yen maskumambang kanggo wong lanang kang lagi dewasa, kinanthi kanggo wanita.

Tuladha 1

Anoman mlumpat sampun

praptêng witing nagasari

mulat mangandhap katingal

wanodyâju kuru aking

gelung rusak awor kisma

ingkang iga-iga kêksi

(Saka Serat Rama Kawi déning Kyai Yasadipura)

Tuladha liya

Pitik tulak pitik tukung

Tetulake Jabang bayi

Ngedohaken cacing racak

Sarap sawane sumingkir

Si tulak manggung ing ngarso

Si Tukung ngadhangi margi

Asmaradana

Asmaradana utawa Asmarandana iku sawijining jinis tembang macapat. Tembang Asmarandana umume kanggo wong sing lagi gandrung kapirangu. Yen dideleng wantah, Asmarandana dijupuk seka asmara kang artine tresna, lan dahana kang artine geni. Mula saka kuwi, Asmarandana isine wuyung lan samubarang kang magepokan karo tresna.

Tuladha

Gegaraning wong akrami
Dudu bandha dudu rupa
Amung ati pawitané
Luput pisan kena pisan
Lamun gampang luwih gampang
Lamun angèl, angèl kalangkung
Tan kena tinumbas arta

Aja turu soré kaki
Ana Déwa nganglang jagad
Nyangking bokor kencanané
Isine donga tetulak
Sandhang kelawan pangan
Yaiku bagéyanipun
wong welek sabar narima


Gambuh


Gambuh iku sajinising sekar madya.

Sekar gambuh ping catur
Kang cinatur
Polah kang kalantur
Tanpo tutur katulo-tulo katali
Kadaluwarso katutur
Katutuh pan dadi awon

Tembang Gambuh mbok menawa pancèn kebak ing pitutur. Pitutur kang nggiring manungsa supaya éling marang tumindak-tumindaké. Manungsa dielingaké yènta kabèh tingkah polah manungsa iku ana akibaté. Adigang, adigung, adiguna, bakal nyilakaké urip manungsa sing duwé patrap kaya mangkono iku

Dhandhanggula

Dhandhanggula iku salah sijine tembang macapat kang isine 'pengarepan utawa pengajap kang becik. Dhandhang iku pengarep-arep. Mula saka kuwi, tembang kang nganggo metrum Dhandhanggula uga nduwe isi kang legi kaya dene gula. Akeh pitutur kuna kang nganggo jenis iki.

Ana uga kang nyoba othak-athik gathuk karo sawijining raja ing jaman Kadiri, Dhandhanggendhis. Seka othak-athik iki banjur kinira yen tembang iki digawe nalika jaman Kadhiri. Gendhis uga nduwe arti gula.

Tuladha

Yogyanira kang para prajurit,
lamun bisa sira anuladha,
duk ing uni caritane,
andelira sang prabu,
Sasrabahu ing Maespati,
aran patih Suwanda,
lelabuhanipun,
kang ginelung tri prakara,
guna kaya purun ingkang den antepi,
nuhoni trah utama

Durma

Durma iku salah sijine tembang macapat kang nduwe watak galak. Ana kalane uga Durma ngemu kahanan kang serem lan marai wedi. Durma klebu tembang kang wingit.

Tuladha

Kae manungsa golek upa angkara
Sesingidan mawuni
ngGawa bandha donya
mBuwang rasa agama
Nyingkiri sesanti ati
Tan wedi dosa
Tan eling bakal mati

Pangkur

Pangkur iku salah sijine tembang macapat kang nduwe watak munggah ndhuwur. Upama piwulang, iku piwulang kang dhuwur. Upama tresna, iku tresna kang pinunjul. Seka tetembangan iki banjur akeh maneka warna tembang lan gegendhingan kang nganggo jeneng pangkur, antara liya: pangkur jenggleng, pangkur palaran, pangkur lombok, lan liya-liyane.

Pranata Praja Jawa Kuna

Ing naskah-naskah kuna sing nganggo basa Kawi, pangkur iku salah sijine pranata paja ing jaman Jawa Kuna. Pangkur, tawan, lan tirip iku kalebu mangilala drawya haji kang ora entuk mlebu ing tlatah kang dadi sima. Dinuga dening para arkeolog, yen mangilala drawya haji iku pranata praja kang tinugasan ngurusi pajek.

Istilah “Pangkur” uga tinemu ing bab-bab kang ora megepokan karo tembang, Tuladhane:

Desa ing Tumapel

Yen dideleng ing crita Ken Arok utawa Ken Angrok, ana desa kang dadi asale Ken Endok, yaiku desa Pangkur. Ing desa iki Ken Arok nglakoni jaman cilike.

Tumpeng

Ana salah sijine tumpeng kang sinebut Tumpeng Pangkur. Tumpeng iki digawe yen ana jaka (wong lanang durung nikah) mati. Tumpeng kuwi banjur digawa menyang kuburan.

Tuladha

Sekar Pangkur kang winarna

lelabuhan kang kanggo wong aurip

ala lan becik puniku

prayoga kawruhana

adat waton puniku dipun kadulu

miwa ingkang tatakrama

den keesthi siyang ratri

Megatruh

Megatruh utawa Dudukwuluh iku kalebu tembang sekar madya. Wateké prihatin lan getun pungun-pungun (Indonesia "rasa sakit hati karena rindu") .

Tuladha

Tuladha iki dijupuk saka Babad Tanah Jawi anggitan Ki Yasadipura.

sigra milir kang gèthèk sinangga bajul

kawan dasa kang njagèni

ing ngarsa miwah ing pungkur

tanapi ing kanan kéring

kang gèthèk lampahnya alon

Sumber

Johannes Jacobus Ras, 1982, Inleiding tot het modern Javaans. ’s-Gravenhage: Nijhoff. ISBN 90-247-6167-x, (Kaca 314-315).

Pucung

Pucung (ana kalane tinulis pocung) iku tembang macapat kang ngelingke marang pepati. Pucung cedhak karo tembung pocong. Kaya pralambang mori kanggo mbungkus layon, pucung dienggo tembang kang bisa ngelingake marang manungsa yen urip ing ndonya ana pungkasane.

Ananging Pucung uga nduwe watak liya. Pucung iku jenenge wiji woh-wohan. Wanda cung uga marai gawe rasa seger kang ngelingake marang perkara kang lucu kaya dene isih jaman dikuncung. Tembang iki asring dienggo tembang-tembang kang uga lucu, kayata parikan utawa bedhekan.

Tuladha

Ngelmu iku kelakone kanthi laku
Lekase lawan kas
Tegese kas nyantosani
setya budya pangekesing dur angkara

Jurudemung

Jurudemung iku kalebu tembang sekar madya. Wateké prenèsan lan biyasané dienggo tembang wangsalan utawa sing rada érotis.

Tuladha iki dijupuk saka Serat Pranacitra

ni ajeng mring gandhok wétan

wus panggih lan Rara Mendut

alon wijilé kang wuwus

hèh Mendut pamintanira

adhedhasar adol bungkus

wus katur sarta kalilan

déning jeng kyai Tumenggung.

Sumber

Johannes Jacobus Ras, 1982, Inleiding tot het modern Javaans. ’s-Gravenhage: Nijhoff. ISBN 90-247-6167-x, (Kaca 313).

Wirangrong

Wirangrong iku kalebu tembang sekar madya. Wateké mrabu lan mrabawa. Tembang iki biyasa dienggo nembangaké prakara-prakara sing gagah.

Tuladha

Tuladha iki dijupuk saka Serat Wulang Rèh anggitan dalem Ingkang Sinuhun Pakubuwana IV.

dèn samya marsudêng budi

wiwéka dipunwaspaos

aja-dumèh-dumèh bisa muwus

yèn tan pantes ugi

sanadyan mung sakecap

yèn tan pantes prenahira

Sumber

Johannes Jacobus Ras, 1982, Inleiding tot het modern Javaans. ’s-Gravenhage: Nijhoff. ISBN 90-247-6167-x, (Kaca 314).

Balabak

Balabak iku kalebu tembang sekar madya. Wateké sakepénaké lan parikena.

Tuladha

Tuladha iki dijupuk saka Serat Jaka Lodhang anggitan Ki Ranggawarsita.

byar rahina Kèn Rara wus maring sendhang

mamèt wé

turut marga nyambi reramban janganan

antuké

praptêng wisma wusing nyapu atetebah

jogané

Sumber:

Johannes Jacobus Ras, 1982, Inleiding tot het modern Javaans. ’s-Gravenhage: Nijhoff. ISBN 90-247-6167-x, (Kaca 314).

Lampiran:

Titilaras lan Cakepan tembang Macapat

Tembang dolanan

Tembang dolanan iku jinis tembang sing prasaja, biasa ditembangaké déning bocah-bocah cilik, utamané ing padésan, sinambi dolanan bebarengan karo kanca-kancané. Lumantar lagu dolanan, bocah-bocah dikenalaké bab sato kéwan, sato iwèn, thethukulan, tetanduran, bebrayan, lingkungan alam, lan sapanunggalané.

Kadhangkala tembang dolanan uga ditembangaké déning waranggana jroning swasana tinamtu ing pagelaran wayang kulit. Iki kaca kanggo ngumpulake syair tembang dolanan utawa tembang sing kerep diunekke bocah-bocah.

Tuladhane Tembang Dolanan:

Sluku-Sluku Bathok

Sluku-sluku bathok

Bathoke ela-elo

Si Rama menyang Sala

Oleh-olehe payung motha

Mak jenthit lolo lobah

Wong mati ora obah

Nek obah medeni bocah

Nek urip goleka dhuwit.

Cublak-Cublak Suweng

cublak cublak suweng
suwenge ting gelenter
mambu ketundung gudel
pak empong lera-lere
sopo ngguyu ndelikkake
sir sir pong dhele gosong
sir sir pong dhele gosong

Jaranan

jaranan-jaranan… jarane jaran teji
sing numpak ndara bei
sing ngiring para mantri
jeg jeg nong..jeg jeg gung
prok prok turut lurung
gedebug krincing gedebug krincing
prok prok gedebug jedher

Jamuran

Jamuran jamuran ya ge ge thok

jamur apa ya ge ge thok

Jamur payung, ngrembuyung kaya lembayung
sira badhe jamur apa?

Pitik Tukung

Aku duwe pitik, pitik tukung
saben dina, tak pakani jagung
petok gogok petok petok ngendhog siji
tak teteske,kabeh trondhol dhol dhol
tanpa wulu,megal-megol gol gol gawe guyu

Padang Mbulan

Yo, para kanca dolanan ning njaba
Padang mbulan, padange kaya rina
Rembulane sing ngawe-awe
Ngelingake aja pada turu sore

Pelem-Pelem Mentah

Pelem-pelem mentah

Entek entek no entek entek no

Sisane sang gatut koco

Gatutkoco edan gatotkoco edan

Omahe plek emplekan

Kidul kidul kono kidul kidul kono

Ono lintang galo galo

Dak sumpingi opo dak sumpingi opo

Dak sumpingi godhong telo

Ela elo eno

Paman Tukang Kayu

Paman tukang kayu

Pripun solahdhiko graji kayu

Srok drung drung srok pung

Srok drung drung srok gung

Paman tukang kayu

Pripun solahdhiko natah kayu

Tek dung dung tek pung

Tek dung dung tek gung

Paman tukang kayu

Pripun solahdhiko masah kayu

Srek dung dung srek pung

Srek dung dung srek gung

Paman tukang kayu

Pripun solahdhiko maku kayu

Tok dung dung tok pung

Tok dung dung tok gung

Paman tukang kayu

Pripun solandhiko ngethok kayu

Tok dung dung tok pung

Tok dung dung tok gung

Paman tukang kayu

Pripun solahdhiko nggorok kayu

Srek drung drung srek pung

Srek drung drung srek gung

Srek drung drung srek pung

Srek drung drung srek gung

Padhang Rembulan

Ayo ayo dha dolanan ing plataran

Padang rembulan padange kaya rina

Padang gumilang sing dolan ora ana

Bocah dolan bocah dolan dha renea

Ayo para kanca ayo padha suka-suka

Dolanan jogetan tetembangan ing plataran

Kupu Kuwi

Kupu kuwi tak incupe

Munglakumu ngewohake

Ngalor ngidul ngetan bali ngulon

Mrono mrene mung sak paran-paran

Sapa bisa ngincupake

Mentas menclok clegrok

Banjur mabur bleber

Kroto-Kroto

Kroto-kroto pentile mlinjo

Mlinjo dadi omah gedong pinggir kali

Parenda parendi parenda parendi

Abang koyo dubang putih koyo utih

Manuk glatik kelire alus dadane

Sentak sentik ambegane

Sentak sentik ambegane

Kidang Talun

Kidang talun mangan kacang talun

Mil ketemil mil ketemil

Si kidang mangan lembayung

Tikus siji duwe anak siji

Cicit cuwit cicit cuwit

Si tikus mangani pari

Gajah belang seko tanah sebrang

Si gajah kecemplung blumbang

Kembang Jagung

Kembang jagung omah kampung pinggir lurung

Jejer telu sing tengah bakal omah ku

…… munggah guwo mudun ……

Metik kembang soko dicaoske kanjeng romo

Maju kowe tatu mundur kowe ajur

Jokno sak balamu ora wedi sundukanmu

Iki lho dhadha satriya

Iki lho dhadha janaka

Jago Kate

Jago kate tetete kukuruyuk_kok……..

Dibalang watu uncag-uncug_keok

Keno telihe doh layune_jrantal

Mari umuk mari ngece

Si kate katone nyekungkung

Buto-Buto Galak

Buto-buto galak solahe lonjak-lonjak

Ngadek sigrak-sigrak

Nyandak punco nuli tanjak

Bali ngadek maneh rupane ting celoneh

Kuwi buron opo tak sengguh buron kang aneh

Lawong kowe sing marah-marahi

Lawong kowe we we we sing marah-marahi

Rupamu kok ngono hi… hi… aku wedi

Ayo konco podo bali

Galo kae galo kae

Rupane terak-terok rok … rok … rok… rok …

Matane plerak-plerok rok … rok … rok… rok …

Yo kulite ambengkerok

Esuk esuk

Esuk-esuk srengengene lagi metu_ sibu

Nyuwun pengestu kang putra bade sinau_sibu

** Esuk-esuk srengengene lagi metu_ sibu

Nyuwun pengestu kang putra bade sinau_sibu

Awan-awan srengengene eneng tengah_simbah

Bungah-bungah kang wayah mulih sekolah_simbah

** Awan-awan srengengene eneng tengah_simbah

Bungah-bungah kang wayah mulih sekolah_simbah

Sore –sore sianu ono ing sabak_bapak

Biblak sodo wis gemletak njroneng kotak_bapak

** Sore –sore sinau ono ing sabak_bapak

Biblak sodo wis gemletak njroneng kotak_bapak

Kodok Ngorek

Kodok ngorek kodok ngorek ngorek pinggir kali
teyot teblung teyot teblung teyot teyot teblung
Bocah pinter bocah pinter besuk dadi dokter
bocah bodho bocah bodho besuk kaya kebo

Kate Dipanah

Te kate dipanah
dipanah ngisor gelagah
ana manuk onde-onde
mbok sirbombbrok, mbok si kate mbok sirbombbrok,
mbok si kate mbok sirbombbrok, mbok si kate

Lir Ilir

Lir ilir, lir ilir, tandure wus sumilir
tak ijo royo-royo tak sengguh temanten anyar
Cah angon, cah angon, penekna blimbing kuwi
Lunyu lunyu yo peneken kanggo mbasuh dodo tiro
dodo tiro kumitir bedah ing pinggir
Dondomana j'rumatana kanggo seba mengko sore
mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane.yo surako surak hiyo.

Gundhul-Gundhul Pacul

Gundhul gundhul pacul cul, gembelengan
nyunggi nyunggi wakul kul, petentengan
wakul ngglimpang, segane dadi sak latar
wakul ngglimpang, segane dadi sak latar

Menthok-Menthok

Menthok, menthok, tak kandani mung lakumu,
angisin-isini mbok yo ojo ngetok,
ono kandhang wae enak-enak ngorok,
ora nyambut gawe
menthok, menthok ...
mung lakukumu megal megol gawe guyu

Gambang Suling

Gambang suling, ngumandhang swarane
tulat tulit, kepenak unine
uuuunine.. mung..nreyuhake ba-
reng lan kentrung ke-
tipung suling, sigrak kendhangane


Geguritan

(Puisi Jawa Gagrag Anyar)

Geguritan yaiku iketaning basa kang memper syair. Mula, ana sing ngarani syair Jawa gagrag anyar. Tembung ‘geguritan’ asale saka tembung ‘gurita. Tembung ‘gurita’ owah-owahan saka tembung ‘gerita’. Tembung ‘gerita’ linggane ‘gita’, tegese ‘tembang utawa syair’. Geguritan Jawa sakawit tinemu ing lagu-lagu dolanan, saiki mujudake wohing kasusastran puisi kang warna-warna wujud dhapukane. Adhedhasar dhapukaning ukara lan pangiketing tembung warna-warna araning geguritan, kaya ta:

1. Syair rong gatra sapada (gita dwigatra)

Pangajab

Atimu kang wingit mara selehna ing dhadhaku,

atimu kang wengis mara tumpangna ing tanganku.

Priya kang tansah ngulandara mara nyedhaka,

ing tanganku tumetes anyesing banyu sih sutresna.

Angin bengi angining pangayoman,

mara nyedhaka ing samubarang tumandukmu.

Priya kang tansah ngulandara,

ing kene ana halte pungkasan.

(Napsiah Sastrasiswaja, Djaja Baja: XVIII No. 28, 16)

2. Syair telung gatra sapada (gita trigatra)

Anak

Kemandhange kaluwarga

kang ngasri bawana

klawan warna rupa bedhekan.

Iya berkah paringe pangeran

tali-talining karep lan katresnan

kang nyancang marang alam kasunyatan.

(St. Iesmaniasita, Mekarsari: XI No. 16, 1967)

3. Syair patang gatra sapada (gita catur gatra)

Wengi

nganti adoh parane kasepen nggilet donya,

dikembangi sunare rembulan tanggal tuwa,

dumelung nglangut asu mbaung,

wengine sangsaya liwung.

(Eddy D.D., Djaja Baja XVIII, 1964:16)

4. Syair limang gatra sapada (gita panca gatra)

Lintang-lintang

lintang-lintang abyor ing tawang

cumlorot sliweran nalika alihan

kumleyang mencok ing socamu asihku

cahyane gumebyar sunare gilar-gilar

ing telenge atimu sliramu tansah dakantu

lintang-lintang alihan

cumlorot telu ana pundhakku

kawitan lintang abang lintang perang

kapindho lintang mirunggan lintang kamanungsan

pungkasan lintang kumukus lintang kadurakan

(Suharmono, Jaya Baya. XXXI, 1977:26)

5. Syair nem gatra sapada (gita sadgatra)

Tresnaku marang Dasih

Sanadyan kaya ngapa kerut samirana

kabuncang ing pangumbara

semine pucuk-pucuk mlathi

tansah dakanti awan bengi

kanthi donga panyuwun

marang rama ibu lan Gusti

(Trilaksita, Djaja Baja. XIX No. 42:24)

6. Syair pitung gatra sapada (gita sapta gatra)

Tapel Wates

Apa bakal kokpasrahake jembaring dhadhamu,

pinangka wedaling tresna,

urip rak mung sak mampir ngombe,

ana janji-janji sing durung tinebus bali,

putihing mlathi lan wengi

biruning tresna lan ati,

sarta kijinging nini-nini

(Trim Sutidjo, Djaja Baja. XIX No 4:24)

7. Syair wolung gatra sapada (gita hastha gatra)

Ing Sihing Gusti

Mitra aja uwas atimu,

nadyan neng tepining jurang,

weteng-wetyeng sing muntir ora dipikir,

ati ngedhap ngelingi urip sesuk,

lan saya badhege jaman edan,

sokna atimu mitra!

ing sihing Gusti

ing sihing Gusti

(Soejono, Djaja Baja. XIX No. 27, 1965:24)

8. Syair sangang gatra sapada (gita nawa gatra)

Jakathole

Aku iki pangumbara saka sabrang kidul,

ing Madura ngupaya lurung agung,

tumuju marang jangka sejarah,

klawan jangkah angarah candhi madu repolusi,

aku iki turunmu tunggal bumi

o, Jakathole pecutmu nggugah semangat,

siniram amis getih papa anjerit kataman duhkita,

Jakathole, aku antuk waris teguhing jiwamu,

arep dakbektekake marang nusa bangsa.

(Anie Soemarno, Djaja Baja. XIX No. 4:24)

9. Syair dhapur sonata

Kawruh

Saliring kodrat kang tinon mripat,

Apa dene kang tan kasat mata,

Kabeh tumindak miturut sipat,

Garis angger-anggering jagad raya.

Wit lumrahing janma neng jagad,

Tan sepi anane para sarjana,

Rina lan wengi tan kendhat-kendhat,

Marsudi angering tribawana.

Sarana pakarti lawan samadi,

Sanityasa ngetog mangulir budi,

Wohing pamardi tinatata titi.

Ginelar ing kandha sarwa teteh,

Murih gampang katampa akeh,

Murakabi uripe janma kabeh.

(Intojo, Kejawen. XVI, 1941)

Supitan Bali

Ombak kocak kimplak-kimplak

prau layer milir alon alesu

nangkodha gita agiyak-giyak

lelagon lagu seru keprungu

Plampung kampul kompal-kampul

pindha anak lunjak-lunjak

suka surak girang gumuyu

weruh bapak mbopong iwak

Lampu-lampu menara kelap-kelip

Netrane Raden Bantrang Dewi Surati

Laut iki supitan Bali

Watese tanah Jawa Bali

Laut iki supitan Bali

patemone kabudayan Jawa Bali

(Prijanggana, Djaja Baja. XVIII No. 18: 15)

10. Syair/Geguritan bebas

Cobaning Urip

Jroning urip aku nate ngalami

lelakon kang gawe ngunguning ati

Ana sawijining paraga

temene aku ora nate kandha

uga ora nulak sihing sapadha-padha

nanging ya gene ora kuwawa nampa

Isining ati kawedharake marang aku sawiji

apa aku ora andarbeni

rasa nyawiji

aku ora ngerti . . . .

Apa dadine

kanyatan ora marengake

lan aku tansah percaya

yen kuwi mung sawenehing coba

Urip kuwi mung saderma

dadi pelaku ing madyapada.

(Cece atmaja, Panjebar Semangat. XLIII No 34:14)

Ewone Kasusastran Liyane

Paribasan; Bebasan, Saloka

Paribasan yaiku unen-unen kang wis gumathok racikane lan mawa teges tartemtu. Dhapukaning paribasan awujud ukara utawa kumpulaning tembung (frase), lan kalebu basa pinathok. Racikaning tembung ora owah, surasa utawa tegese uga gumathok, lumrahe ateges entar. Tegese tembung lumereg, gumantung surasa lan karep kang kinandhut ing unen-unen. Paribasan ngemu teges: tetandhingan, pepindhan, utawa pepiridan (saemper pasemon). Kang disemoni manungsa, ulah kridhaning manungsa, utawa sesambunganing manungsa lan alam uripe.
Paribasan ana kang sinebut bebasan lan saloka. Diarani bebasan Manawa lereging teges nggepok sesipatan utawa kaanan kang sambung rapet karo ulah kridhaning manungsa. Diarani saloka menawa lereging teges magepokan karo sing disemoni, disanepani, utawa dipindhakake.

Anak-anakan timun = wong kang ngepek bojo anake pupon
Andaka atawan wisaya = wong kang kena prakara banjur minggat amarga duwe pangira bakal kalah prakarane
Andaka ina tan wrin upaya = wong kang didakwa nyolong nanging ora ngaku, wasana kajibah nggoleki barang kang ilang
Awak pendhek budi ciblek = wong cilik tur asor bebudene
Abag-abang lambe = guneme mung lamis
Adol lenga kari busik = dum dum barang, nanging sing andum ora oleh bagean
Akadang saksi = wong prakaran akeh sadulure kang dadi seksine
Ana bapang sumimpang = nyingkiri sakehing bebaya
Anirna patra = ngungkiri tulisane dhewe
Angin silem ing warih = tumindak ala kanthi sesidheman
Angon kosok = ngreti ulah kridhaning wong liya lan bisa empan papan tumindake
Asor kilang munggwing gelas = gunem manis tur marak ati lan bisa mranani sing krungu
Adhang-adhang tetese embung = nJagakake barang mung sakoleh-olehe
Aji godhong garing = wis ora ana ajine (asor banget)
Ana adulate ora ana begjane = arep nemu kabegjan, ning ora sida
Ana gula ana semut = panggonan sing akeh rejekine, mesti akeh sing nekani.
Anggenthong umos = wong kang ora bisa nyimpen wewadi.
Angon mangsa = golek wektu kang prayoga kanggo tumindak.
Angon ulat ngumbar tangan = ngulatake kaanan, yen limpe banjur dicolong
Arep jamure emoh watange = gelem kepenake ora gelem rekasane
Asu belang kalung wang = wong asor nanging sugih
Asu gedhe menang kerahe = wong kang dhuwur pangkate mesthi wae luwih dhuwur panguwasane
Asu munggah ing papahan = wong ngrabeni tilas bojone sadulur tuwa
Ati bengkong oleh oncong = wong duwe niyat ala oleh dalan
Ana catur mungkur = ora seneng nyampuri urusaning liyan
Anak molah bapa kepradhah = wong tuwa melu repot amarga tumindake anake
Arep nengkane emoh pulute = gelem kepenak emoh nglakoni rekasane
Adigang, adigung, adiguna = seneng ngendelake kekuwatane, panguwasae, lan kepinterane
Ancik-ancik pucuking eri = tansah was sumelang
Asu marani gebug = njarag bebaya
Asu rebutan balung = rebutan utawa padudon sing ora mumpangati

Baladewa ilang gapite = wong gagah kang ilang kakuwatane, kaluhurane (ora duwe panguwasa)
Banyu pinerang ora bakal pedhot = pasulayane sedulur ora bakal medhotake pasedulurane
Bapa kesolah anak molah = yen wong tuwa oleh prakara, anak uga melu ngrasakae lan melu tanggung jawab

Wangsalan

Wangsalan yaiku unen-unen kang ngemu teges badhean, kaya dene cangkriman utawa tebakan. Tembung ‘wangsalan’ nunggal teges karo ‘wangsulan’. Ing sajroning wangsalan ngemu unen-unen, lan unen-unen iku mbutuhake wangsulan minangka batangane.

Wangsalan ana kang kaprah lan tinemu ing paguneman padinan lan mengku karep tartemtu, tur saben wong ngerti karepe. Yen ana wong muni: ‘Eh, bocah cilik mono aja ngroko cendhak’, sing diajak guneman ngerti, karepe ‘aja neges-neges’, rokok cendhak iku tegesan. Ana wong martamu, sing duwe omah mbagekake karo celathu: ‘E, njanur gunung temen!’, karepe ‘kadingaren’. “Janur gunung” bedhekane “janur aren”. Ana bocah ngaku-aku duweking liyan, banjur disendhu: ‘E, aja ngedom kreteg!’. “Dom kreteg’ iku ‘paku’.

Wangsalan uga akeh tinemu ing kasusastran, lumrahe rinakit ing basa pinathok tur rinengga. Ana uga kang sinawung ing tembang Macapat. Ing seni karawitan sok kanggo umpak-umpak ing gendhing. Tuladhane:

1. Wangsalan padinan

Isih enom kok njangan gori. (jangan gori = gudheg)

Ditakoni malah ngembang suruh. (kembang suruh=drenges)

We, kok banjur ngewoh kesambi. (who kesambi=kucacil)

2. Wangsalan kang rinacik ukara

Ayam wana, ywa nasar tindak dursila. (bekisar)

Balung janur, nyata sira mangka usada. (sada)

Balung klapa, ethok-ethok ora priksa. (bathok)

Balung ula, dakgagas gawe rekasa. (gragasan)

3. Wangsalan kang dumadi saka rong ukara utawa rong gatra. Gatra kapisan minangka wangsalan (cangkriman), ukara kapindho minangka bedhekane utawa wangsulane.

Tuladha:

Gentha dara, ari Senen basa kuna. (sawangan; Soma)

Sawangane, narima asrah ing jiwa.

Ancur kaca, kaca kocak munggwing netra. (banyu rasa; tesmak)

Den rinasa, tindak mamak tan prayoga.

Ari Sena, Sena gelung minagkara. (Arjuna; Wrekodara)

Puji arja, mrih antuk sihing bandara.

4. Wangsalan sinawung ing tembang

Sinom

Jamang wakul Kamandaka,

kawengku ing jinem wangi,

kayu malang munggeng wangan,

sun wota sabudineki,

roning kacang wak mami,

yen tan panggih sira nglayung,

toya mijil sing wiyat,

roning pisang leash ing wit,

edanira tan waras dening usada.

(Babad Pasir: IV.4)

Kinanthi

Sastra pangandheging kidung,

sudarma Basudewaji,

ngestu pada mring kusuma,

manjanma ping sakethi,

pusara pangiket gangsa,

tumutur tan sedya kari.

(Mangkunagara IV, Manuhara: II, 11)

Sengkalan

“Miyarsakna trus ingkang sabda narendra”. (Mangkunagara IV, Serat Candrarini)

Ukara “miyarsakna trus ingkang sabda narendra” lumrah kasebut sengkalan. Ukara iku ngemu teges angkaning taun Jawa, yaiku taun 1792. Unen-unen kang awujud ukara lan ngemu teges angkaning taun diarani sengkalan. Yen nglacak bab pangerten lan sejarahe istilah sengkalan ing wektu iki wis ora cundhuk. Nanging wis dadi pangerten mangkono. Angkaning taun kang awujud racikaning ukara lan ngemu teges angkaning taun sinebut sengkalan. Bibit kawit anane sengkalan nalika wong migunakake petungan taun Saka, kang wiwite taun 78 Masehi. Sawise taun Saka jumedhul petungan anyar, ana kang ngarani taun Jawa. Mula tembung sengkalan sakawit ateges wektu Saka, karepe Taun Saka. Tembung ‘saka kala’ dadi ‘sengkalan’.

Sabanjure ora mung taun Jawa kang padha dipigunakake ing urip bebrayan. Kajaba taun Jawa uga ana taun Masehi. Taun Jawa alandhesan ubenge rembulan, mula banjur ana sengkalan kang senebut Candrasangkala. Taun Masehi alandhesan ubenge srengenge, mula banjur tuwuh sengkalan kang sinebut Suryasangkala. Awit ajuning karya seni, luwih-luwih seni lukis, sengkalan diwujudake lukisan, gegambaran, utawa pepethan.Lukisan, gambaranm utawa pepethan iku kena karacik dadi unen-unen kang awujud ukara lan kena diothak-athik tegese salaras karo ancas tujuane, sarta mengku karep angkaning taun. Sengkalan kang mangkono iku diarani sangkala petha. Sarehne panyurasane ora gampang, kudu memet anggone mikir, mula banjur karan sengkalan memet.

Sengkalan kang awujud ukara lan lamba diarani sengkalan lamba. Sengkalan lamba lumrahe tinemu ing layang-layang, kadhangkala kamot ing yayasan minangka pengetan. Sengkalan memet kamot ing yayasan.

Nyurasa angkaning taun ora gampang. Paugeran kang maton kena diarani ora ana. Mung wae adhedhasar tata cara lan adapt sastra kang wis digarap dening para sastrawan lan pujangga, banjur tuwuh uga anane paugerankang kena kanggo ancer-ancer nyurasa teges lan kareping tembung. Yen arep negesi angkaning taun kudu ngerti ajining tembung. Ajining tembung ing sengkalan diarani ‘watek’, kalanture dadi ‘watak’. Tembung watek sakawit asal saka Jawa kuna, tegese ‘golongan’. Wis salah kaprah tembung ‘watak’ nunggal surasa karo tembung ‘watak’ kang lumrah dianggo sadina-dina. Umpamane watak wong, wataking bocah. Nanging ing sengkalan becik kasurasa sarana tegese ‘ajining angka’, kapirid saka surasaning tembung.

Para ahli sastra lan kabudayan Jawa ana kang wis ngracik layang kang ngemot paugeran bab sengkalan, yaiku layang kang dianggit asesirah Serat Sengkalan Lamba lan Memet, karangane K.M. Sasrasumarta kang alandhesan Serat Candrasangkalan karyane R.Ng. Ranggawarsita. Serat Candrasangkala karangane Raden Bratakesawa, weton Bale Pustaka 1952.

Sanepa

Sanepa yaiku unen-unen kang ajeg panganggone ngemu surasa tetandhinga lan duwe teges mbangetake kanthi nyurasa teges kosok baline. Sanepa: “tatune arang kranjang” karepe tatu iku kaya bolonganing kranjang. Mangka bolonganing kranjang iku yen dideleng, sing bolong lan sing ora bolong akeh bolongane. Unen-unen iku nyanepani: ‘tatu sing kerep banget’. Tuladha liya:

Ambune arum jamban. (benger banget, karo jamban isih arum ambuning jamban)

Balunge atos gedebog. (mbedhel banget, empuk banget)

Cahyane abang dluwang. (pucet banget)

Eseme pait madu. (manis banget)

Kawruhe jero tapak meri. (cethek banget)

Polahe anteng kitiran (montang-manting)

Rasane legi bratawali. (pait banget)

Rembuge peret beton. (lunyu banget)

Suwe mijet wohing ranti. (sedhela banget)

Purwakanthi

Purwakanthi memper tegese karo sajak utawa rima. Sabenere, jinis lan jenenging purwakanthi uga ora akeh, yaiku: purwakanthi guru swara, manawa kang runtut swarane (lumrahe swara aksara menga/vokal); purwakanthi guru sastra, manawa kang runtut aksarane; purwakanthi guru basa lan purwakanthi lumaksita. Utawa isih akeh istilah liya kanggo tetenger araning purwakanthi:

1. Purwakanthi guru sastra

tata titi tentrem (sastra t)

kala kula kelas kalih (sastra k, l)

Suma Sumi lan Sumarni (sastra s, m)

tuwa-tuwa tuwas tiwas (sastra t, w)

waras wiris wareg (sastra w, r)

sluman slumun slamet (sastra s, l)

rasa risi rumasuk ati (sastra r, s)

asah asih asuh (sastra a, s, h)

2. Purwakanthi guru swara

sumi lan surati (swara i)

gajah nguntal srangkah (swara ah)

ya judheg ya buneg (swara eg)

ya bungah ya susah (swara ah)

wong wedok kecenthok-centhok (swara ok)

3. Purwakanthi guru wanda

anak anung anindita (wanda a)

kadang katut (wanda ka)

bas basuki (wanda ba)

kadang kadean (wanda ka)

sugih singgih (wanda gih)

criwis cawis (wanda wis)

entek entung (wanda en)

bandha bandhu (wanda ban)

tandang tanduk (wanda tan)

rigen mugen tegen (wanda gen)

4. Purwakanthi lumaksita

Urip iki ora angel, angele sok ginawe dhewe, dheweke tan ngrasa bisa, bisane mung nyadhong dhawuh, dhawuhe Kang Murba Amasesa.

Ngelmu iku luwih pangaji, ajine datanpa tandhing,tandhingna bandha lan arta, arta iku gampang sirna, sirnane tan petung wektu, wektune ilang saben mangsa,mangsa iku gunakna ngupadi ngelmu.

5. Kajaba iku uga bisa migunakake istilah: purwakanthi purwawanda, purwakanthi madyawanda, wasanawanda, purwagatra, wasanagatra, lan sapanunggalane.

Parikan

Tembung ‘parikan’ ana gandheng cenenge karo tembung ‘pari’. Ing basa Melayu ana rumpakan kanga ran ‘pantun’. Racikan lan paugerane memper utawa meh padha karo rumpakan kang kasebut ‘pantun’. Ing rumpakan pantun ana gatra sampiran, yaiku gatra kapisan lan kapindho. Isi kandhutaning rumpakan tinemu ing gatra katelu lan kapapat. Rumpakan kang diarani Parikan ngemu paugeran kaya Pantun ing basa Melayu. Kanthi ringkes, parikan iku ngemu paugeran:

a. parikan sapada kadaden saka patang gatra

b. purwakanthine a b a b

c. gatra kapisan lan kapindho minangka sampiran, gatra katelu lan kapat isining parikan

Parikan akeh tinemu ing: seni karawitan, seni sastra, la nana uga kang tinemu ing basa padinan.

Panyandra

Panyandra yaiku unen-unen saemper pepindhan kang surasane mawa tetandhingan sarta ngemu teges memper. Tetandhingan iku lumereg marang ‘kaendahan’. Kang dicandra bab becike lan mengku karep ‘ngalem kaendahane’. Tuladha:

Alise nanggal sepisan.

Athi-athine ngudhup turi.

Bangkekane nawon kemit.

bathuke nyela cendhani.

Drijine mucuk eri.

Dedege ngringin sungsang.

Cangkriman

Cangkriman yaiku unen-unen kang rinacik ing tembung kang tumata, surasa utawa isine ngemu teges kang dudu dibadhe. Cangkriman uga kasebut ‘badhean’ utawa ‘bedhekan’. Ing sawatara panggonan sok kasebut ‘capean’. Racikaning cangkriman ana kang dhapur ukara lumrah, ana kang sinawung ing tembang. Wujud lan dhapukaning cangkriman kabedakake:

a. cangkriman kang dhapur rerakitaning tembung wancahan.

b. Cangkriman kang dhapur rakitaning ukara kang ngemu surasa irib-iriban utawa pepindhan.

c. Cangkriman kang surasa blenderan utawa teges plesetan.

Tuladhane:

Wiwawite lesbadhonge = uwi dawa wite, tales amba godhonge

Pak bomba, pak lawa, pak piut = tapak kebo amba, tapak ula dawa, tapak sapi ciyut

Pak boletus = tapak kebo isi lele satus

Gajah nguntal sangkrah = luweng

Pitik walik saba kebon = nanas

Pitik walik saba amben = kemucing, sulak

Sawah rong kedhok galengane mung sithok = godhong gedhang

Sega sakepel dirubungi tinggi = salak

Ana titah, duwe gulu tanpa sirah. Duwe silit nanging ora tau bebuwang. Sapa kuwi? (gendul)

Ana kewan mapane ing alas. Saben wong mesthi wedi. Bareng digendhong dening manungsa, kewan iku ora medeni maneh, lan ora duwe upas, ora nyakot manungsa. Apa arane kewan iku?

Isbat

Isbat yaiku unen-unen kang ajeg panganggone lan mawa surasa tartamtu. Isbat awujud racikaning tembung kang ndhapuk ukara, ngemu teges entar lan ngemu ‘pasemon’. Tembung ‘isbat’ tegese ‘katetepan’. Isbat saemper paribasan, tegese lumereg marang filsafat? [mbokmenawa luwih trep 'falsafah'] lan pasemon. Lumrahe dianggo istilah, konsep, utawa kredho ing ngelmu tasawuf, makripat, filsafat/falsafah kejawen, utawa idheologi ‘sangkan paran’. Tuladha:

golek banyu apepikulan warih

Golek geni adedamar.

Kodhok ngemuli lenge.

Nggoleki galihing kangkung.

Nggoleki isining bumbung wungwang.

Nggoleki susuhing angin.

Nggoleki tapaking kuntul nglayang.

Nggoleki wekasaning langit.

Isih ana maneh ewone kasusastran jawa sing bisa diwaos ing buku Ngengrengan Kasusastran Jawa, kang dianggit dening: S. Padmosoekotjo, Penerbit Hien Hoo Sing, Djogdja, 1955.

213 komentar:

 1. Nuwun sewu, teori pemebalajaran samenika sampun kathah sanget. Namung kados pundi caranipun "nenangi maos lan nyerat ngangge basa Jawi " jer murid menika ingkang badhe nglestantunaken basa lan budaya Jawi.

  BalasHapus
 2. nderek tepang nggih mbah brata edu...
  menawi kawulo maos artikel meniko, mbah brata edu meniko kathah pengertosanipun kalian menopo kemawon ingkang wonten gegayutane kaliyan basa jawa.
  eh, mbok menawi mbah brata edu kagungan software basa jawa menopo kamus bahasa jawa (ngoko, ngoko alus, kromo alus utawi kromo inggil), menawi kepareng, kulo suwun kanthi sanget mbah brata edu kerso nginggahaken wonten blog mbah brata edu..
  matur sembah nuwun sakderengipun..

  BalasHapus
 3. Matur nuwun..!!

  tolong buka blog saya ya..!!

  http://habluezshare.blogspot.com/

  BalasHapus
 4. C/2010 - Lutfia Nur Azizah - 111644099

  Subhanallah, isinya lengkap banget pak Heru, seperti membaca ringkasan 3 buku panduan.. hehehe
  lebih jelas dan lebih mudah dipahami pula. :)

  BalasHapus
 5. C-2010_Mochamad Yusuf_101644035 said: mungkin bisa ditambahkan not angka Bapak. Biar kita semua bisa belajar menembang juga atau juga mungkin kalau bisa ada file mp3. kan jadi asyiikk. hehehehehe...

  BalasHapus
 6. DEWI KARTIKA MANDASARI_101644013_D-2010

  Tulisan bapak sungguh sangat membantu saya dalam belajar Kasusastran Jawa. Sebagai Wong Jowo kita patut berbangga karena tembang-tembang Jawa sangat berkualitas dan sarat akan makna. Sampai nama-nama tembang Macapatnya merupakan urutan dari kehidupan manusia dari bayi yang masih dalam kandungan sampai akhir hayat. Luar biasa sekali maknanya.
  Semoga Kasusastran Jawa tidak hilang terkikis perkembangan jaman.

  BalasHapus
 7. YAYUK SETYOWATI_101644009_B-2010
  Satu kata yang bisa saya ucapkan adalah "Subhanallah"
  Semua sudah tertuangkan disini . .
  Ibarat kata menyelam sambil minum air, dengan adanya tulisan Kasusastran Jawa bapak, dapat menambah pengetahuan kita sekaligus dapat mengerjakan tugas dengan lancar :)
  Saya mau tanya bapak, bagaimana cara mengajarkan nembang kepada siswa SD dengan baik dan benar?? sementara saat ini masih banyak siswa yang kesulitan melafalkan kata-kata tersebut apalagi memahami artinya . .
  terimakasih :)

  BalasHapus
 8. C-2010_AYU WULANDARI_101644043
  Luar biasa Pak,,,
  Semua mengenai kasusastran jawa ada di sini,
  Memudahkan kami untuk mempelajarinya,
  Matur suwun sanget Pak Heru,
  Tulisan - tulisan Bapak mengispirasi kami bahwa Kasusastran Jawa itu sangat menarik untuk dipelajari dan dilestarikan.
  Semoga Kasusastran Jawa semakin lestari dan tidak musnah dimakan jaman.

  BalasHapus
 9. c-2010 _ARDI ISMAYADI _101644028
  dateng tulisan menika sampun lengkap , mahasiswa saget ngertos tembang-tembang ingkang sak derengipun mboten ngertos ngoten niku..matur nuwun pak heru

  BalasHapus
 10. DEWI KARTIKA MANDASARI_101644013_D-2010

  Matur nuwun Pak Heru, tulisan panjenengan menika sae sanget. Kulo nembe ngertos menawi urut-urutan tembang macapat menika sami kalian urut-urutan lelakonipun manungsa awit tasik ing madaranipun ibu ngantos ing liang lahat. Subhanallah…
  Mugi-mugi kita mboten nglalekaken ugi tansah nyinaoni Kasaustran Jawa ingkang adi luhung.
  Kulo nyuwun ngapunten menawi komentar kulo niki tasik pating semrawut.

  BalasHapus
 11. ERRY DWI ANITA_101644205_C 2010

  Matur nuwun Pak Heru, andharanipun panjenengan ngenani Kasusatran Jawajangkep sanget. andharan menika saged dipundadosaken kawruh marang para mahasiswa. isinipun sampun jangkep, uga anggenipun panjenengan ngandharake kanthi tetembungan ingkang gamblang saengga saged dipuntampi kanthi gampil.

  BalasHapus
 12. ANGGY TRISAMANDA_101644038_D 2010

  Andharanipun Panjengan dhateng blog menika sae sanget. Panjenengan ngandharaken bab Kasusatran Jawa kanthi runtut. Panjenengan uga ngandharaken teges-teges saking Kasustraan Jawa menika, saengga saged dipunmangertosi.
  mugi-mugi andharan menika migunani tumrap sinten mawon ingkang maos..
  Matur nuwun Pak Heru.

  BalasHapus
 13. VIVIN_101644212_C2010

  Subhanallah nggih Pak, andharanipun panjenengan niki saged nambahi kawruh ngenani kasusastraan jawa, ing mriki, kula saget nyinaoni geguritan, tembang, prosa lsp.
  andharanipun panjenengan nggih saget nggampilaken mahasiswa angganipun ngerjakaken tugas bahasa jawa.

  matur nuwun pak, dipuntengga blog selajengipun.

  :)

  BalasHapus
 14. C-2010_Sri Wahyuningsih_101644239
  Bagus sekali pak isi blognya, ternyata ada banyak filosofi yang terkandung di setiap istilah-istilah dalam kasusastran Jawa. Terkesan sederhana tapi mengena, kasusatrannya tidak hanya indah tapi juga penuh makna. Ternyata orang Jawa itu orang yang pinter sekaligus berjiwa seni tinggi. Setelah baca blognya jadi ingin belajar lebih banyak tentang kasusastran Jawa, terutama tentang filosofi-filosofinya. .

  BalasHapus
 15. Devi Dwi Wijayanti_101644230_B-2010
  isi blognya sangat berkesan Pak, ada banyak pengetahuan baru yang saya peroleh, terimakasih sebelumnya karena telah mengenalakan saya pada kasusastran Jawa. Membuat saya yang sebelumnya belum tahu menjadi tahu, belum mengerti menjadi mengerti, sehingga saya dapat lebih memahami kasusatran Jawa secara mendalam.

  BalasHapus
 16. MAHARDIKA DWI FITRIANI_101644240_A/2010
  isinipun sampun jangkep saengga langkung gampil anggenipun nyinaoni, nanging radi angel anggenipun maos amargi spasinipun rengket sanget.
  seratan puniko langkung sae bilih dipunparingi ngengingi kados pundi caranipun nerat lan maos ngginakaken basa Jawa kanthi leres tumrap siswa SD

  BalasHapus
 17. MAHARDIKA DWI FITRIANI_101644240_A/2010
  isinipun sampun jangkep saengga langkung gampil anggenipun nyinaoni, nanging radi angel anggenipun maos amargi spasinipun rengket sanget.
  seratan puniko langkung sae bilih dipunparingi ngengingi kados pundi caranipun nyerat lan maos ngginakaken basa Jawa kanthi leres tumrap siswa SD

  BalasHapus
 18. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

  BalasHapus
 19. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

  BalasHapus
 20. ALVIN MUJAHID_101644099_A/2010
  Seseratan punika sae sanget bapak, lan wacan menika jangkep ugi ndadekaken kula kathah ilmu anyar, nanging ingkang ndadosaken sekedhik reribet ing panggalih. Tembang-tembang ingkang wonten dhateng seseratan namung sekedhik tembang ingkang saged kula mangerteni. menawi bapak mboten karibetan, menawi wonten kelas saged dipun wulangaken kagem tuladha para kanca, lan kula saged mangertosi caranipun maca tembang-tembang punika, supados saged kula wulangaken dhumateng murid lan yoga kula.

  BalasHapus
 21. RISMA HENI SUSANTI_101644062_A/2010

  artikel dhateng inggil menika sampun sae sanget pak, sampun jangkep saha saged dados punjering pasinaon kagem mahasiswa sedaya ingkang badhe dados guru.
  sekedhik ingkang badhe kula suwuni pirsa kagem panjenengan, menapa anggenipun merang mijilipun tetembangan punika kagem tembang-tembang kados tembang ageng, tembang tengahan saha tembang alit (macapat) menapa sami anggenipun merang tembang dados tembang jawa kuna, jawa tengahan saha jawa enggal?
  mugi-mugi tetembangan jawa punika taksih dipun emut kaliyan lare-lare enem ing jaman samenika, lan nem-neman saha masyarakat ing bebrayan jawa punika saged ngeri-uri kabudayan jawi ingkang kebak pakarti kang adi luhung.

  BalasHapus
 22. ARI CHRISTIANI_101644108_B-2010
  Terima kasih buat Pak Heru karena setelah membaca tulisan dalam blog ini mengenai Sastra Jawa, saya jadi semakin bertambah wawasan mengenai jenis - jenis sastra jawa karena jujur yang saya kenal selama ini hanya beberapa jenis saja....
  sangat lengkap dan bisa dibuat untuk anak SD maupun SMP...:)
  pak saya mau bertanya bagaimana cara mengajarkan kepada anak SD tentang perbedaan dari berbagai tembang Macapat yang diberikan guru dalam ulangan karena banyak yang sulit membedakan termasuk jenis tembang macapat jenis apakah yang tertulis dalam soal.
  semoga ilmu yang bapak berikan dapat menjadi pembuka jalan bagi kita sebagai generasi penerus untuk tetap melestarikan budaya bangsa :)

  BalasHapus
 23. Ulta Vena N.P_101644221_D-2010
  Sugeng dalu,
  matur sembah nuwuh kagem bapak dalah seratan wonten ing bab menika, ingkang mbahas wontenipun kasusastraan jawi kanti jelas, saking sebagian isi artikel bapak menika, kawula dados mengertos menggah menopo kemawon. babakan kesusastraan jawi menika, kawula inggih nembe mangertos bilih sak yektosipun filosofi jawi menika sanget edhi pheni.
  tembang dolanane dados ngingetaken kawulo nalika tasih alit, wekdal dolanan dipun iringi kalehan tembang dolanan sesami rencang-rencang, ananging sak menika kawulo pun mboten nate pinanggih lare-lare ingkang saget nembang dolanan kolowahu. mugi-mugi lantaran pelajaran kasusastraan jawi ingkang sak mestinipun tasih wonten.
  nanging malah langkung prayogi bilih isi bagan menika ugi dipun tambah kalihan babakan sandiwara, awit pangertos kawulo ngingingi bahasa jawi amung sekedik sanget.

  BalasHapus
 24. Feorin Trina C 101644235 B 2010

  setelah membuka blog Bapak, saya kagum dengan kasusastran Jawa, yang setiap karyanya mengandung makna dan aturan yang luar biasa, tidak bisa ditiru oleh budaya manapun, yang bahkan oleh orang Jawa sendiri di jaman sekarang harus mempelajarinya sangat dalam untuk mengetahui makna tersirat yang terkandung dalam sastra Jawa.

  BalasHapus
 25. LAILATUL MAGHFIROH_101644048_D\2010
  Bapak matur suwun sanget tulisan panjenengan saget bantu kula kangge pembelajaran selajengipun dateng kula wonten SD…lan saget nambah pangapriksan kula…lan menawi saget tembangipun diparingi not angka, supados kita gampil kagem melajari tembang-tembang ngipun ingkang bapak tulis.

  BalasHapus
 26. NIDAUL HASANAH_101644047_D\2010
  Matur suwun sanget bapak…. Tulisan panjenengan sanget saged mbiyantu kita sedaya khususipun kula kangge ngertosi tentang bahasa jawi amargi dipunmriku sampun pepak sedaya tentang pangapriksan-pangapriksan bahasa jawi. menawi saged isinya dipunkathahaken malih pak kersanipun pangapriksan kita sedaya tambah kathah.

  BalasHapus
 27. MENIK IDA SURYANI _ 101644098 _ A/2010

  matur sembah nuwun bapak..kula sampun maos artikel dhateng inggil menika sae sanget..ingkang sampun jangkep marang katrangan lan tuladha tuladha ne menika...
  dhateng mahasiswa ugi mangke badhe dados guru saget nulung sanget kangge ngerteni kasastran jawa..

  mugi mugi blog iki saget nulung parang sing lain

  BalasHapus
 28. oktavia putri - 101644100 - A 2010

  info yang sangat membantu terutama untuk calon guru SD yang buta tentang bahasa jawa dan kesusastraannya seperti saya :D
  dan akan semakin membantu ketika info semacam ini dijelaskan langsung secara lisan seperti yang bapak terangkan dalam kelas. contoh-contoh yang disertakan juga memperjelas info di atasnya.
  ternyata beda sekali ketika mempelajari sastra dalam bahasa Indonesia, kesusastraan jawa memiliki kekompleksan yang lebih rumit, aturan yang lebih banyak. yang saya bingungkan haruskah materi ini di ajarkan seluruhnya pada tingkat SD mengingat untuk yang kuliah saja masih terlalu berat dan saya harap akan ada seminar yang dapat menarik minat remaja untuk membahas lebih dalam materi ini.

  amazing !

  BalasHapus
 29. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

  BalasHapus
 30. A 2010_Novaria L.J_101644063

  sangat membantu sekali pak dalam belajar bahasa jawanya,, dari blog ini dan dari penjelasan bapak saya menjadi takjub dengan sejarah-sejarah jawa yang di ceritakan oleh bapak,, ternyata dalam mempelajari sastra jawa itu sangat perlu apalagi kita sebagai calon guru SD dan calon penerus bangsa. kalo boleh saran sedikit pak, blognya ditambahkan lagu" jawa, instrumen" jawa yg bisa membuat blog ini semakin unik dan belajar bahasa jawa semakin asiik :))

  BalasHapus
 31. Devi Yuliningtyas D2010 101644014
  sak menika , kula sampun mbikak blog ipun bapak. kula kagum kalihipun blog ingkang bapak serat. kula saget pikantuk ilmu ingkang katah saking blog menika. kula ngaturaken matur suwun sanget , pak. mugi-mugi manfaat kangge sedanten :)

  BalasHapus
 32. fiqih amelya_101644074_C-2010

  subhanallah luar biasa pak blog kasustra jawanya.
  lengkap banget pak isinya :)
  tulisan kasustran jawa ini bisa bantu saya untuk pembelajaran di SD..
  sangatlah penting dalam mempelajari kasustran jawa. apalahgi sebagai calon guru SD.

  BalasHapus
 33. Maya Retno Prabandari28 Maret 2013 13.12

  MAYA RETNO PRABANDARI_101644075_C2010

  Matur sembah nuwun bapak. kula sampun maos artikel dhateng inggil menika sae sanget. sampun jangkep lan saged dados punjering pasinaon mahasiswa sedaya calon guru. nanging kula bade nyuwun pirsa dumateng panjenengan. kados pundi caranipun ngajari pelajaran B.Jawa kagem lare SD ingkang sae lan luweh gampang? amargi lare saniki katah ingkang sambat mboten sanget B.Jawa.

  BalasHapus
 34. isinipun saestu sae, saget nambah wawasan KASUSASTRAN JAWA ....like like like

  Ahmad Muzakki Alfahmi
  101644090
  B 2010

  BalasHapus
 35. B/2010 – Silvia Putri Lestari – 101644232
  Isi blognya sangat berbobot sekali bapak I like this sekali bapak… bisa mnambah wawasan saya tentang kasusastran jawa yang awalnya pengetahuan saya sangatlah sedikit..
  Tapi menurut saya lebih tambah enak apabila ditambahkan putaran-putaran lagu tembang jawa, sehingga sambil belajar bisa langsung tahu contohnya hheheheh…
  Saya ingin bertanya Bapak, untuk anak SD sendiri bisakah dituntut untuk menghasilkan geguritan dan parikan secara individu Bapak? Karena untuk paham makna kata-kata bahasa jawa saja masih sedikit susah…

  BalasHapus
 36. C-2010 Hurun Amanah 101644236
  Sugeng siyang, Pak.
  Tulisan di atas isinya sama dengan file2 yang Pak Heru berikan kepada kami. Saya salut karena Bapak begitu rajin menulis dan mengumpulkan banyak ilmu. Terkait tugas untuk membaca Tembang Dolanan, saya teringat biasanya lagu Kidang Talun dan Menthog-menthog dinyanyikan oleh nenek saya. Ada juga lagu Dhondhong Apa Salak. Sedangkan lagu Gundul-gundul Pacul, Jaranan, Cublak-cublak Suweng, Lir-ilir, Kodok Ngorek, Gambang Suling familiar ketika saya kecil. Tembang dolanan yang baru saya dengar ketika kuliah ini adalah Sluku-sluku Bathok (sering Bapak nyanyikan), Jamuran, dan Pitik Tukung (dari kuliah Bu Tjatjik). Saya belum mendengar untuk lagu-lagu lainnya, mungkin teman-teman ada yang tau? Tembang Dolanan mungkin sama menipisnya dengan lagu anak-anak pada masa sekarang.
  Cekap semanten komentar kula. Menawi wonten kasar-kusure anggene kula nulis, kula nyuwun agunge samudra pangetsami.

  BalasHapus
 37. C/2010_REDITA DWI DESISKA_111644156

  isi blognya bapak sudah lengkap , sesuai dengan materi yang bapak jelaskan. saya terkesan dengan cara penulisan bahasa jawa, khususnya kosa kata bahasa jawa. dengan blog bapak ini saya bisa belajar sedikit demi sedikit mengenai kasusastraan jawa.

  BalasHapus
 38. Assalamu'alaikum bapak,,,,
  setelah membuka blog Bapak, saya merasa sudah membaca buku-buku tentang kesustraan jawa. ternyata dalam setiap karyanya mengandung makna dan aturan yang luar biasa, tidak bisa ditiru oleh budaya manapun, bahkan oleh orang Jawa sendiri di jaman sekarang harus mempelajarinya sangat dalam untuk mengetahui makna tersirat yang terkandung dalam sastra Jawa.
  saya mau bertanya pak, bagaimana cara mengajarkan nembang untuk anak SD? apakah sama dengan mengajarkan puisi dalam pelajaran bahasa indonesia?
  matur nuwun bapak.

  BalasHapus
  Balasan
  1. DINA KUNCAYANI-101644064-B/2010
   Assalamu'alaikum bapak,,,,
   setelah membuka blog Bapak, saya merasa sudah membaca buku-buku tentang kesustraan jawa. ternyata dalam setiap karyanya mengandung makna dan aturan yang luar biasa, tidak bisa ditiru oleh budaya manapun, bahkan oleh orang Jawa sendiri di jaman sekarang harus mempelajarinya sangat dalam untuk mengetahui makna tersirat yang terkandung dalam sastra Jawa.
   saya mau bertanya pak, bagaimana cara mengajarkan nembang untuk anak SD? apakah sama dengan mengajarkan puisi dalam pelajaran bahasa indonesia?
   matur nuwun bapak.

   Hapus
 39. DINA KUNCAYANI-101644064-B/2010
  Assalamu'alaikum bapak,,,,
  setelah membuka blog Bapak, saya merasa sudah membaca buku-buku tentang kesustraan jawa. ternyata dalam setiap karyanya mengandung makna dan aturan yang luar biasa, tidak bisa ditiru oleh budaya manapun, bahkan oleh orang Jawa sendiri di jaman sekarang harus mempelajarinya sangat dalam untuk mengetahui makna tersirat yang terkandung dalam sastra Jawa.
  saya mau bertanya pak, bagaimana cara mengajarkan nembang untuk anak SD? apakah sama dengan mengajarkan puisi dalam pelajaran bahasa indonesia?
  matur nuwun bapak

  BalasHapus
 40. MOH FATKUR ROSADI NIM 101 644 259 B/2010 assalamualaikum pak heru,,, matur suwun sanget sampun posting blog tentang ilmu sastra jawi, mugi2 manfaat kangge jenengan tur mahasiswa,, kula badhe tangglet dos pundi caranipun saget ngartosaken tembang teng basa jawi biasa, umpamanipun tembang lir ilir, matur suwun pak heru..

  BalasHapus
 41. Bery Wahyu Kurniawan_101644057_A/2010
  Sasampunipun kula maca postingan kasustranan jawa menika, kathah sanget ilmu ingkang saged kula pikantuk. Mulai saking pengertian, sejarah, kanthi cara penerapanipun. Tembang-tembang dolanan ingkang wonten artikel menika saged ngelingake kula marang jaman-jaman taksih umbelen.hehehehe.. Ing jaman–jaman punika tembang dolanan taksih familiar wonten dunyanipun lare alit. Kados kita ngerteni, tembang dolanan inggih punika salah sawijining tembang ingkang prasaja, ananging dhateng saben gatranipun nggadhahi nilai-nilai ingkang kebak kaendahan. Saking owah gingsire jaman, samenikasakedhik sanget kita temokake lare-lare alit ingkang nembangake tembang dolanan. Lare alit jaman samenika langkung mangertosi tembang-tembang tiyang ageng lan kirang remen kalih tembang dolanan. Tamtu kemawon menikaeman sanget amargi mboten cocog kaliyan undhak-undhakane psikomotore lare.

  BalasHapus
 42. PRAMUDYAH WARDANI (101644002) Kelas B 2010
  Assalamualaikum wr wb :)
  Melalui blog ini Pak Heru memberikan banyak pengetahuan tentang kasusastraan jawa, dalam blog ini Pak Heru memaparkan sejelas-jelasnya tentang kasusastraan jawa yg didalamnya terdapat tembung macapat dll..
  Dengan membaca blog ini memudahkan kami dalam mempelajari kasusastraan jawa yang khususnya sebagai orang Jawa harus paham tentang budaya jawa, selain itu juga untuk bekal apabila sudah terjun di SD nanti..
  Saya rasa akan lebih menarik dan lebih mudah mempelajari lagi apabila Pak Heru memberikan contoh instrumennya, misalnya instrumen untuk tembang gambuh dan lain-lain..
  Terima Kasih :)

  BalasHapus
 43. RIZKY KUSUMA WARDANI - 101644107 - B/2010

  Matur suwun sanget bapak..
  kula sampun maos artikel menika sae sanget..
  artikel menika sampun jangkep marang katrangan lan tuladha ne...artikel menika malah luwih lengkap tinimbang wonten pepak..
  kula sak menika nembe mangertosi,,bilih macapat menika kathah sak lintune pucung,,dhandhanggula,,lan sanes-sanesipun..
  menawi kangge guru SD,, artikel menika pun saget dados bekal ilmu lan saget nulung sanget kangge mangerteni kasusastran jawa..

  pun wayahe kasusastran jawa dilestariake wiwit saka SD !!
  kayata diwontenake lomba maca macapat tingkat SD saben tanggal 17 Agustus ..
  ^^

  BalasHapus
 44. DEASY KURNIA V
  101 644 272 / PGSD “A” 2010

  Assalamu’alaikum pak,,
  Matur nuwun sanget pak,, sampun maringi posting blog ingkang ilmu KASUSTRAAN JAWA.
  Sak mantunipun maos postingan artikel ndugi blog panjenengan, kulo supadose maos 3 buku paket ndugi Bapak..
  Pelajaran Bahasa jawanipun penting bagi kito sedoyo supados kita sedoyo saget ndalemi ilmu bahasa jawi ndugi panjenengan...
  Matur nuwun pak Heru,,

  Wassalamu’alaikum pak

  BalasHapus
 45. Untuk memahami isi dan filosofi tembang memang harus didukung dengan literatur tentang kajian filologi (Ilmu yang mempelajari naskah-naskah kuna). Selain itu juga bisa membaca kajian sufistik dan simbolisme dalam sastra Jawa. Rajin2 browsing saja ya..

  BalasHapus
 46. MITA NURHAYATI_101644081_D 2010
  Assalamu'alaikum pak....
  Waaw setelah membaca blog bapak tentang kasusastran jawa ini, saya mendapatkan sebuah pengetahuan yang cukup mendalam yang mana kasustraan jawa ini sangat bermanfaat sekali bagi kami sebagai calaon guru SD. Artikel bapak sangat bagus sekali karena mengulas tentang puisi jawa, sejarah macapat dan tembang2 jawa lainnya. Semua itu dapat kita ajarkan pada ank SD maupun SMP agar para peserta didik bisa berbahasa jawa dengan baik dan tidak meninggalakan identitas diri sebagai orang jawa.Smoga kelak artikel yang bapak buat semakin bertambah dan bermanfaat bagi orang banyak. Amiiiin......

  BalasHapus
 47. AL KINDI - 081644069 - A/2010

  Begitu banyak pembahasan teori, ada beberapa bahasan yang saya masih tidak paham dikarenakan bahasa jawa saya yg masih minim, yang saya tertarik pada Bagian Perkembangan Sastra Jawa.
  Saya prihatin dengan perkembangan sastra jawa dewasa ini.
  Karya sastra, masih dianggap karya kedua setelah buku-buku pelajaran dan buku-buku ilmiah lain.
  Minimnya penghargaan akan sastra di Jawa Timur terlihat dari jarangnya diadakan perlombaan sastra, baik baca maupun tulis karya sastra. Hal ini senada dengan minimnya penghargaan dan perhatian akan budaya di Jawa Timur. Padahal, Jawa Timur begitu kaya akan budaya dan hasil karya berupa budaya dan sastra. Bahkan Indonesia sekalipun mengakui keunggulan budaya Jawa Timur.
  Semoga kedepannya perkembangan sastra jawa bisa smakin baik dalam masyarakat Indonesia

  BalasHapus
 48. Vit Ardhyantama_101644276_D 2010
  Matur suwun kagem Bapak Heru Subrata
  Isi blognya sangat bermanfaat bagi kami, khususnya sebagai pemula dalam mendalami ilmu dan kesusastraan jawa yang amat banyak dan menawan dan menurut saya terlalu njlimet sehingga lumayan sulit untuk memahami apalagi menguasai dan menyumbang karya dalam sejarah sastra jawa. saya kagum dengan mahakarya satrawan jawa, saya pernah membaca buku tentang mahabarata dipandang dari berbagai segi dan manfaatnya bagi kehidupan keseharian, namun saya penasaran dengan cerita-crita pewayangan sesungguhnya, namun masih bermasalah dengan penguasaan bahasa pengantarnya sehingga tidak dapat sepenuhnya menikmati karya-karya tersebut. Saya juga kagum dengan tembang-tembang jawa yang kaya nilai, saya harap suatu saat saya dapat ikut berkarya dalam kasusatraan jawa bukan hanya sebagai penikmat

  BalasHapus
 49. SLAMET WIDODO_101644050_D_2010
  ALHAMDULILLAH matur nuwun sanget bapak, seratan wonten blog bapak menika saget saget nyukani kaweruhan ilmu kasusastran jawa. khususipun dateng kulo piyambak dados pemula. sak sampunipun kulo maos wonten blog niki kulo saget kaweruh katah ilmu pengetahuan milai sejarah ngantos, macam lan conto-conto kasusastran jawa. mugi-mugi seratan bapak meniko saget maringi manfaat dateng sinten kemawon ingkang maos blog meniko khususipun kagem pelajar.amin-amin.

  BalasHapus
 50. DESSY YESYCA VERNANDANI_101644007_B'2010
  Assalamualaikum Wr.Wb Pak Heru.. :)
  alhamdulillah dan subhanallah bapak atas tulisan bapak ini,
  suatu informasi yang sangat membantu para guru ataupun calon guru yang sedang belajar bahasa jawa untuk diajarkan ke siswa SD ataupun tingkat sekolah lainnya dengan benar...
  karena pada dasarnya apabila mengajar tidak ada pedoman atau panduan yang lengkap dan benar jadi lebih susah untuk menerangkannya pada siswa.
  tapi bapak, di zaman saya SMA dulu sampai sekarang, pelajaran bahasa jawa sudah di hapuskan di kabupaten saya, lalu bagaimana pak cara menanggapinya? apakah pelajaran bahasa jawa sudah tidak dibutuhkan lagi?
  karena banyak yang menganggap remeh pelajaran bahasa jawa, namun setelah masuk kedalam pelajaran bahasa jawa lumayan susah untuk mempelajarinya...
  namun indah apabila kita juga bisa mempelajari cara menulis jawa, cara menembang.. :)
  terima kasih bapak atas informasi-informasi yang telah bapak berikan melalui tulisan bapak yang ada di blog ini...
  wasalamualaikum Wr.Wb...

  BalasHapus
 51. ANANTYA WAHYU F._101644005_B/2010
  Assalamua'laikum Wr.Wb bapak...
  Subhanallah...blog ini sudah sangat lengkap, dengan membaca blog ini kita yang belum paham menjadi lebih paham mengenai materi Kasustraan Jawa...
  Akan tetapi lebih menarik lagi diberi contoh instrumennya..
  Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara mengajarkan kepada siswa SD nantinya agar paham dengan materi ini, karena tidak semua siswa SD bisa paham dengan materi ini...
  Terima kasih bapak..
  Wassalamua'laikum Wr.Wb..

  BalasHapus
 52. indah (101 644 040) - D - 2010

  Sak sampunipun kulo mirsani Blog ipun Bapak, kulo angsal katah materi ingkang migunani lan nambah wawasan pribadi kulo, sehinggo kula sakniki saget belajar saking blog ipun Bapak. Lan migunani dateng kulo khusus ipun menika sampun ngajar dateng sekolah dasar. suwun pak

  BalasHapus
 53. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

  BalasHapus
 54. Ayu Intan Nurul Auliya_101644241_B/2010
  matur sembah nuwun inggil postingan bapak teng blog menika.. mugi-mugi dadosaken gina ugi elmi ingkang barokah..
  ugi mugi-mugi saged dadosaken motivasi kawula dados calon guru SD lebet mucalaken piwucal bahasa Jawi teng SD mbenjing..
  ugi kawula nengga seratan seratan salajengipun saking pak Heru Subrata.. :)

  BalasHapus
 55. Alhamdulillah, seratan pak heru saged kawula dadosaken pencerahan pindhah referensi mangkenipun dados pirantos bantu kagem mucalaken bahasa Jawi teng sekolah dasar.. kawula kagungan saran alangkah langkung nggina malih dipunminggahaken kaliyan tutorial video utawi musik dados manjenenganipun kersanipun kita sedaya ugi saged mempraktekannya kaliyan langkung gampil.. matur sembah nuwun pak Heru Subrata..

  BalasHapus
 56. MANDASARI PRAVIDYA M
  NIM 101644019
  KELAS A-2010
  tulisan menika sampun lengkap dados mahasiswa saget ngertos tembang-tembang ingkang sak derengipun mboten ngertos. jos gandos buat Pak Heru. . .

  BalasHapus
 57. IQNATIA ALFIANSYAH_101644109_B/2010
  Assalamualaikum..Wr.Wb
  Alhamdulillah, saksampunipun mirsani blogipun pak Heru Subrata,terutama artikel kasusastran jawa, kulo angsal kathah ilmu ingkang bermanfaat. Wonten artikel Pak Heru kathah informasi kaliyan materi kagem referensi calon guru terutama guru SD materi bahasa jawa. Kulo asli jawa,ananging kulo sampun mboten kelingan dateng tembang- tembang lawas asli jawa. Mugi- mugi saksampunipun maos artikelipun pak Heru Subrata, kulo lan rencang-rencang lintunipun saget nderek ngelestarikaken budaya jawa ing lingkungan sekitar, amin
  Wassalamualaikum Wr.Wb..

  BalasHapus
 58. indah Tk. A2010 101644018
  seratan punika sampun lengkap sanget. nanging dereng wonten notasi tembang. sahingga dereng saget di tembangaken. nuwun

  BalasHapus
 59. ANITA RIF'ATUL ILMI-101644089-B2010
  Alhamdulillah setelah membaca blog bapak heru subrata terutama tentang kasustraan jawa, saya mendapat pelajaran yang banyak sekali dari sini. Jujur terakhir kali saya mempelajari tentang tembang-tembang jawa terakhir pada saat sekolah menengah pertama atau smp, itupun saya hanya diberikan teori-teori macam-macam tembang dan contohnya. Sekarang saya berminat sekali untuk mempelajari kasustraan jawa lebih dalam. Kalau boleh saran pak, perkuliahan minggu depan kita coba menembangkan salah satu dari contoh tembang diatas, hehehehe... biar kita tidak hanya membaca namun juga bisa ikut merasakan bagaimana cara menembangkannya. Semoga budaya jawa tetap lestari. Terimakasih.

  BalasHapus
 60. JUNITA INDAH MUWAHIDAH_101644060_A/2010`
  alhamdulillah isinipun blog bapak sampun sae sahingga saget menehi pasinaonan lan ngelmu kangge sinten mawon ingkang pengen nyinaoni basa jawi kanthi trep. nanging kangge kang taksih awam radi susah jalaran basanipun sampun nginggil. mugi-mugi kita sedaya saget membudayaaken basa jawi kanthi trep.

  BalasHapus
 61. CITRA_AMALIA_101644058_A/2010
  Assalamu'alaikum Wr. Wb...
  Terimakasih pak atas ilmu yang pak Heru berikan melalui blog tersebut.
  Saya mendapat pengetahuan melalui tulisan bapak yang sangat lengkap dan bermanfaat tentang sejarah macapat, tembang-tembang jawa, geguritan serta kasusastran lainnya.
  Semoga generasi muda dapat melestarikan kebudayaan jawa dan tidak melupakannya karena adanya pengaruh budaya asing...
  Terimakasih...

  BalasHapus
 62. Rahma Indri Oktaviany_101644253_A2010
  assalamualaikum mbah brata edu
  isinipun artikel ingkang bapak heru upload menika sampun sae lan gampil dimangertos
  matur nuwun sanget pak heru mugi blogipun dadosaken manfaat dateng kula lan ingkang maos sedaya

  BalasHapus
 63. Fathuddin B_101644216_C2010
  assalamualaikum
  artikel dan blognya bagus pak sangat bermanfaat bagi kita terutama calon guru sd untuk dapat mengerti tentang sastra jawa
  semoga bahasa dan budaya jawa tidak punah :)
  terima kasih mbah brata
  terus berkarya

  BalasHapus
 64. Fima Dyah Andreswari_D2010_101644012
  Assalamualaikum , pak ..
  Sasampunipun maos blog ingkang bapak serat , kula saget pikantuk ilmu-ilmu ingkang manfaat. Blog menika inggih saged dados referensi khususipun kagem mahasiswa. Nanging wonten ingkang kula mboten mangertos , Pak. Katah makna lan swasana ingkang dikandhut wonten sajroning macapat tasih ewet dipun mangertos. Mbokbileh dateng kelas wonten wedal, panjenengan saged njelasaken. Matur suwun , Pak

  BalasHapus
 65. YURICO RESTU WULANDARI_B2010_101644069

  Sesampunipun kula maos seratanipun Bapak, saklintune kula saged tambah ilmu soho wawasan, seratanipun Bapak ugi saged damel paugeran gesang kula wonten ing bebrayan.

  BalasHapus
 66. EVA NUR DIANA_101644084_D 2010

  Assalamualaikum Bapak ...

  seratipun bapak sakmenika sampun sae, sakmantunipun kula maos serat panjenengan, kula saget ngertos bab ingkang kasustran jawa. serat bapak menika saget bermanfaat kangge belajar kasustraan. mugi- mugi saget dados referensi lan dados motivasi kula damel ngajar di SD sakmenika ..
  sampun kewajibanipun kito sedoyo damel ngelestariaken kasustran jawa amergi pembelajaranipun saget bermanfaat kangge lare-lare alit isih SD sakmenika ..

  Wassalamualaikum ...

  BalasHapus
 67. Mustika S. Rosyidah_D2010_101644224
  Assalamualaikum, pak..
  Saksampunipun maos artikel bapak, kata manfaat lan ilmu ingkang dipun angsal. Kulo saget mangertos macemipun tembang macapat. Artikel puniko saget biyantu kito minangko calon guru SD kangge dipun wulangaken kaliyan murid kito mangke.
  Supados bahasa lan budaya jawa mboten sirno..
  Matur nuwun, Pak..

  BalasHapus
 68. MIDYA YULI AMRETA_101644039_D-2010
  ///
  Sugeng dalu bapak.....
  BLOG ipun Bapak "kasustraan jaw" sae kangge mahasiswa.. ..
  khususipun dateng kulo piyambak dados pemula. sak sampunipun kulo maos wonten blog niki kulo saget kaweruh katah materi....
  materinipun migunani kangge kita damel ngajar lare didik Sekolah Dasar..
  nanging tmbang macapat sesaretanipun bapak punika,,,dereng wonten notasi angka / notasi balok,,,,, dadosipun kulo tasik bingung lirik tembang punika nek badhe nembangake.....
  matur nuwun pak,,,,

  BalasHapus
 69. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

  BalasHapus
 70. Rabiah al Adawiyah_101644103_A2010

  Isi blognya keren, sangat bermanfaat Pak :) Materinya simpel, lengkap dan mengena (langsung pada inti dan disertai contoh), sehingga memudahkan pembaca untuk mengerti materi yg telah disampaikan. Bahasa yang digunakan membuat saya tertarik untuk lebih giat belajar lagi guna memperkaya kosa kata bahasa jawa kuna yang penuh akan nilai :') Trimakasih Pak :)

  BalasHapus
 71. Rahma Rizki Azmia_101644083_D 2010
  Assalamu’alaikum Pak Heru 
  Sesudah saya membaca blog yang bapak sajikan, ternyata Kesusastraan jawa memang menarik untuk dipelajari, karna itu merupakan kewajiban kita sebagai orang jawa untuk mempelajari dan melestarikannya. Artikel yang bapak sajikan sangat bermanfaat bagi kami karna dapat mempermudah kami dalam mempelajari kesastraan itu sendiri. Karna saya sadar dalam mempelajari bahasa jawa memang tidak mudah, butuh keterampilan-keterampilan khusus dalam menerapkan kebudayaan jawa seperti itu, namun lewat pengetahuan yang bapak sajikan diatas saya jadi tambah bersemangat dalam mempelajarinya karna selain memberikan pengetahuan tentang sastra itu sendiri, bapak juga memberikan contoh pada masing-masing kesusastraan jawa tersebut (macapat, sinom, kinanthi, dll). Meskipun saya sendiri juga banyak yang belum mengerti isi dari artikel tersebut karena menggunakan Bahasa Jawa. Terima kasih bapak, semoga ilmu yang bapak berikan dapat bermanfaat bagi kami.
  Wassalam,,,,, 

  BalasHapus
 72. NOVI SULISTYARINI ( 101644070 )

  B 2010 PGSD

  Assalamu'alaikum...
  Sugeng enjing ...
  Blog panjenenganipun sae sanged ..
  Manfaat dhateng kulo lan saged kulo damel referensi .
  Mugi manfaat kangge mahasiswa pgsd .

  BalasHapus
 73. Assalamualaikum....sugeng injing pak.....
  Alhamdulillah,mantun kulo maos blog pak heru tentang kasustraan jawa, kulo angsal ilmu engkang sae....sing saget kulo damel kangge profesi kulo dados guru.
  mugi-mugi saget manfaat kangge sedoyo....

  BalasHapus
 74. C-2010_INDAH SYLVIA S_101644215
  Suging enjing pak
  subhanallah.... materi wonten nginggil jangkep sanget pak. boten namung saged nambah pamawas kula, nanging saged narik kawigatosan kula kagem nyinaoni bab kasebut. kaendahan kaliyan filosofinipun ugi jero sanget. nanging, emanipun pawongan jaman sapunika namung saged mirsani tanpa mangertosi makna sejatosipun. kulo kepengin sinau kathah ngengingi filosofi kasebat pak, senajan kula boten saged nembang kanthi sae, paling boten kula saged ngraosaken makna saking tembang-tembang kasebat kanthi leres. pak, menawi saged, dipuntambah Mp3 nggih pak kalih maknanipun supados kula luwih saged ngraosaken. hehe ^_^
  filosofi pada kasusatran jawa sangat menakjubkan pak. tidak hanya kata-katanya yang indah, tapi maknanya juga sangat luar biasa. saya sangat mengagumi saat bapak nembang di pelajaran dan memberikan maknanya. di sini saya baru mengetahui sejatinya apa yang diharapkan penciptanya. mohon bimbingannya lagi pak supaya bisa lebih mengagumi dan meresapi banyak tembang kasusastraan yang lain.
  matur nembah nuwun pak...

  BalasHapus
 75. Dini Yuliastanti30 Maret 2013 08.11

  Dini Yuliastanti_101644254_A-2010

  Menurut kulo, isi dateng blog Pak Heru luwih lengkap dateng buku Ngengrengan Kasusastran Djawa. teng blog Pak Heru luweh jelas kaya napa iku tembang macapat, sejarahnipun, macem-macem e lan tuladhane.

  kangge guru wilangan lan guru lagune diterapake langsung dateng tembange. sastra jawa kuna pun di omongke dados nopo sing sampun di pelajari dateng kuliah sak derenge saged dipahami maleh.
  kulo kinten lebih gampang belajar bahasa jawa dateng blog Pak Heru
  matur nuwun Pak.

  BalasHapus
 76. subhananllah pak isine sae lan lengkap sanget, kulo saget belajar kasustraan djawa teng blog bapak, mugi-mugi niki saget bermanfaat kangge kulo sedoyo,
  matur nembah nuwun pak...

  BalasHapus
 77. C-2010_Chelly Amalia Pratiwi_101644206
  Matur suwun sanget Bapak, seratan ing blog menika njlentrehaken kasusastraan jawi kanti jelas,mugi-mugi kasusastraan jawi mboten saget punah dening masyarakat Jawi amargi masyarakat Jawi bener-bener sugeh budaya.
  Tampilanipun blog supaya katon menarik luwih becik diparingi lagu Jawi Bapak. Jos gandos Pak Heru...!!

  BalasHapus
 78. SITI ISMAWATI_101644077_C 2010

  subhananllah pak isine sae lan lengkap sanget, kulo saget belajar kasustraan djawa teng blog bapak, mugi-mugi niki saget bermanfaat kangge kulo sedoyo,
  matur nembah nuwun pak...

  BalasHapus
 79. ASTRINI MANDASARI_101644267_A2010
  Assalamualaikum wr.wb
  Sugeng enjing Bapak..
  Serat bab kasusastran Jawa punika sampun sae sanget, sampun sami kaliyan dhateng buku. Serat dhateng inggil punika ugi ngrembug bab sejarah kasusastran Jawa, tembang-tembang dolanan lan sapanunggalipun ingkang sampun jarang dirembug dhateng sekolah.
  Nanging, langkung sae pindah menawi ugi dirembung bab watak-watakipun tembang Jawa, cara maos tembang,lan nggancarake tembang.
  Mekaten saking kula. Menawi wonten lepat,nyuwun agengipun pangaksami.
  Matur suwun,Serat punika saged nyaosi wewarah kagem liyan.
  Wassalamualaikum wr.wb

  BalasHapus
 80. Karunia C.S_101644091_B2010
  Assalamualaikum wr.wb.
  matur sembah nuwuh bapak, kula sampun maos blog menika isiipun sae sanget, ingkang mbahas kasusastraan jawi kanti jangkep lan jelas. Sak menika serat niki saget nyukani manfaat, miwulangaken kasusastraan jawa kangge kula lan sinten mawon sing maos seratipun.
  Mugi-mugi kabudayan jawa ingkang saget lestari nganthi sak teruse. Amin
  Wassalamuaikum wr.wb

  BalasHapus
 81. A/2010_PUTRI UTAMI K_101644020
  Assalamualaikum Wr.Wb

  Alhamdulillah kula sampun maos blog niki.Matur sembah nuwun sanget bapak, sampun maringi materi ilmu kasusastran jawa sing bermanfaat kangge kula sing isih awam kale materi kasusastran jawa lan menika saget kula damel sangu mucalaken bahasa jawi teng sekolah dasar.

  Walaikumsalam Wr.Wb

  BalasHapus
 82. Nama : Yesi Afriartanti
  Kelas : A-2010
  NIM : 101644258

  Assalamualaikum wr.wb
  Matur sembah nuwun Pak Heru, kula sampun maos artikele ingkang enthen nginggil, isinipun sampun lengkap lan artikele nggihpun di jelasake ngangge tulodho-tulodhone, sehingga kedah gampil kanggo nyinaoni. ketingale rencang-rencang nggeh setuju lan kathah seng seneng nyinaoni artikel damelane pak Heru niki.
  sembah nuwun pak, mugi-mugi artikel niki saget peparing manfaat kangge kula lan rencang-rencang mahasiswa sedaya..amin
  wassalamualaikum wr.wb.

  BalasHapus
 83. Nugraeni Febri A. / 101644021 / A-2010

  Waaaw, isine pun apik tenan, rapet, lan pas sasaran, tuladhane katha, ngangge nambah ilmu bahasa jawa kulo seng ora sepinten akeh, macem nipun enten seng enggal seng dereng tau kulo deleng.
  matur suwun bapak heru mugi mugi artikel niki berguna bermanfaat kangge mahasiswa lan sedaya amin.

  BalasHapus
 84. Nama : Sofianingrum Gustwo P.
  Kelas : C-2010
  NIM : 101644041

  Assalamualaikum Wr. Wb
  Matur sembah nuwun kanggi kabaripun engkang sampun bapak heru posting. kangge kawulo kabar kolo wahu engkang wonten blog sampun sae sanget tur lengkap. kulo langkungampil mengertosi bab kasusstraan jawi amargi isi kalihan materi nipun cekakaos lan pas. Andados saken langkung nengsem aken dipun waos.
  pangertosan engkang bapak paringaken meniko saget kawulo dadosaken sangu kangge mbenjang kawulo dados guru/dwijo ing mbenjangipun

  Wassalamualaikum Wr. Wb

  BalasHapus
 85. Nama : Denis Erliza .H
  NIM / Kelas : 101644072 / C-2010


  Assalamualaikum Wr. Wb

  Materi ingkang panjenengan serat menika sae lan dipunjangkepi kaliyan tuladha2 ngengingi tembang macapat, sastra jawi, geguritan, tembang dolanan ugi paribasan bebasan saloka.
  ananging sageda wonten ing materi tembang tengahan dipuntambahi andharan lan tuladhanipun.
  Keparenga kula nyuwun pirsa pak, menapa wonten model pembelajaran khusus kangge mulang materi menika tumrap siswa SD ingkang nganggep bilih mata pelajaran basa jawa menika boten penting?
  Matur suwun pak.

  Wassalamuallaikum Wr. Wb

  BalasHapus
 86. Nama : Denis Erliza .H
  NIM / Kelas : 101644072 / C-2010


  Assalamualaikum Wr. Wb

  Materi ingkang panjenengan serat menika sae lan dipunjangkepi kaliyan tuladha2 ngengingi tembang macapat, sastra jawi, geguritan, tembang dolanan ugi paribasan bebasan saloka.
  ananging sageda wonten ing materi tembang tengahan dipuntambahi andharan lan tuladhanipun.
  Keparenga kula nyuwun pirsa pak, menapa wonten model pembelajaran khusus kangge mulang materi menika tumrap siswa SD ingkang nganggep bilih mata pelajaran basa jawa menika boten penting?
  Matur suwun pak.

  Wassalamuallaikum Wr. Wb

  BalasHapus
 87. NAMA : NUR FITRIYAH
  NIM : 101 644 042
  KELAS : C - 2010

  Assalamualaikum ... wr. wb

  kula sampun maos postingan bab kasusatran jawa,
  matur nuwun sanget pak heru, isinipun blog sae lan lengkap. Saking blog niki kulo lan kanca-kanca ageng gampil belajar kasusastran jawa, saking blog niki kula sanget mangertos macem-macem jenisipun kasusastran jawa lan kaindahane. Mugi-mugi materi niki saget maringi manfaat mangke kangge bekal ngajar ten SD.

  BalasHapus
 88. Nama : Ulfa Gerry Anasari
  NIM : 101644046
  Kelas : C - 2010

  Assalamualaikum

  matur nuwun sanget dening pak heru ingkang sampun maringi materi kasusastran jawi lengkap lan sae. materinipun saget nambah ilmu kula lan kanca-kanca sedaya. mugi materinipun saget maringi manfaat kangge sedaya mahasiswa.

  BalasHapus
 89. NUR RIZKI AMELINA_101644010_D-2010
  Assalamualaikum Bapak ...
  Saksampunipun maos blogipun Bapak Heru Subrata, isine blogipun sampun lengkap lan jelas Bapak.. kulo angsal kathah ilmu-ilmu ingkang kathah lan bermanfaat. Sak meniko nambah wawasan lan pangerten boso jowo kulo, khususipun Kasusastran Jawa lan sak sampunipun kulo maos wonten blog niki kulo saget kaweruh katah materi lan informasi kangge referensi ngajar SD sakmenika. Matur nuwun Bapak Heru Subrata

  BalasHapus
 90. Helda Nela Meilinda
  101644263
  B 2010
  Assalamualaikum wr. wb
  setelah membaca artikel tentang kasusastran jawa di blog bapak ini, saya rasa sangat membantu saya untuk lebih mengenal kasusastran jawa dan juga sangat bermanfaat bagi calon-calon guru. artikelnya menurut saya sangat bagus karena sangat runtut dan terurut mulai dari sejarah, etimologi serta penjelasan dari macam-macam kasusastran jawa dan tidak lupa juga bapak telah membubuhkan contohnya masing-masing sehingga lebih memudahkan kami untuk belajar, meski ada beberapa kosa kata jawa yang masih asing sehingga sedikit kesulitan untuk mencernanya. ada baiknya mungkin bapak memberikan sedikit keteranga tentang kata kata yang kiranya sulit bagi orang awam karena semua orang membawa pengetahuan awal yang berbeda-beda, sehingga tidak akan ada salah penafsiran.
  Wassalamuallaikum Wr. Wb

  BalasHapus
 91. A-2010_IMMAISY NOVITYARATU MEGAWATI_101644255
  Matur sembah nuwun kagem informasinipun saking Bapak langkung blog puniko perkawis Kesusastraan Jawi kanthi gamblang. Saking blog puniko kawula supados luwih mangertos perkawis punapa kemawon bab Kesusastraan Jawi. Kawula inggih nembe mangertos dateng Kidang Talun ingkang rumiyin dipun wulang kalian guru SD kawulo inggih kalebet kasusastraan jawi ingih punika tembang dolanan. Blog puniko mbahas kasusastraan jawi kanthi lengkap saking buku lintune kados kula maos. Namung kula sathithik kagungan kendala basa jawi sebabipun kula mboten lancar basa jawi. Kula matur saran supados blog panjenenganipun diperjelas marang basa Indonesia supados sedanten tiang mbok bileh pengen belajar basa jawi bisa ngertos. Saklebihipun blog puniko sae sanget lan saget mbantu kula dumateng sinau luwih bab Kasusastraan Jawi.

  BalasHapus
 92. Nama : Nindy Pusvita
  NIM/Kelas : 101644027 / C - 2010

  Kulo sampun mirsani blog Bapak Heru "Mbah Brata" , dalem rumaos saget nambah ilmu ingkang kathah. Kangge nambah wawasan pribadi kula ngajar anak didik kulo mangke.
  Matur suwun sanget sak derengipun ingkah kathah. Mekaten saking kula Nindy Pusvita

  BalasHapus
 93. RIFKA KUSUMA JAYA_101644056_A2010

  Sasampunipun kula maca waosan kasusastran jawa, kula angsal kathah ilmu enggal ingkang dereng kula mangertosi. Kados dene jamane tembang-tembang, kula mangertosi punika inggih sangking wacan kasusastran jawa. Ananging kula taksih mboten sumerep caranipun maca tembang-tembang punika, amargi kula arang mirengaken tetembangan punika. Saupami bapak sekeco wulangaken, kula namung kapengin mangertosi caranipun maca lan nglagukake tetembangan punika. Supados ing tembe saged kula tularaken marang murid utawa kekancan kula lantaran ugi saget nglestarekake budaya jawa.

  BalasHapus
 94. Baiq sulistyorini E.N._101644102_A_2010
  sakmarine kulo maos katerangan ten inggil wau katah manfaat seng kulo dapetaken, melalui tulisan iki akeh banget tiang seng bisa memperoleh ilmu - ilmu anyar utamanipun kasusastran Jawa seng jarang banget tiang seng sumerap ilmu kasusastran, liane bisa nguripaken maneh kabudayaan asli basa jawa menika.liane male blog iki iso di akses kale sedoyo tiang dadine tulisan iki saget bantu tiang kathah,matur suwon, bapak Heru,,
  kale nyuwon tanglet kaos pundi carane supoyo lare sd mboten ngecap basa Jawa niku repot ningali nyatane kathah lare SD seng mikir basa Jawa iku repot ,, matur suwon,,,

  BalasHapus
 95. Rizky Johan P_D2010_101644223
  Assalamualaikum...
  mbah brata emang joss gandos!!
  matur suhun pak ingkang saget menehi kulo tambahan ilmu kasusastran jawa..
  menawi ditingali ing jaman sakniki, sekedik sanget para generasi sing ngembangno kebudayaan kasusastran jawa, koyo dene macapat, geguritan lan liya-liyane.
  kanthi wacana meniko kulo enggeh saget ngenang memori zaman biyen khususipun materi tembang dolanan. uga kulo nggeh saget weruh wujude geguritan gawe basa jawa jalaran wacana meniko..
  pas kulo ningali tembang macapat sakeng bapak, kulo dados eleng Mbak soimah seng nembange jos gandhos kotos-kotos hehe
  mugi-mugi bapak saget dikenal masyarakat kadhos Mbak soimah
  ehhhh ingggih pak menawi kulo pareng menehi saran, menawi enthen video-video tembang, nggeh saget diposting hehehe

  BalasHapus
 96. Nama : SILVIYA ANDANI
  Nim/Kelas : 101644220/D-2010

  wonten blogipun bapak sanget pepak materi kepanggih kasusastran jawa.salah setunggalipun materi ingkang ngerembag macapat. wonten blogipun bapak, diterangaken wonten sekatae macem sekar macapat, ugi sampun diparingi tuladha saking setunggal-setunggalipun sekar macapat kala wau. nanging pak Heru, kulo mboten mangertos kalian tegesipun saking tembung-tembung utawi pesen-pesen ingkang didawuhaken wonten ing macapat kala wau.amargi miturut kulo tembung-tembung ngagem basa jawi lami. mbok menawi rencang-rencang lintu ugi mboten mangertos. dadosipun pak, kados pundi caranipun supados kulo kalian rencang lintu saget mangertos artinipun saking tembung-tembung ingkang wonten kalebetipun macapat lan mangertos pesen-pesen ingkang didawuhaken?
  matur suwun sanget nggeh pak.

  BalasHapus
 97. anisaus.10049@gmail.com30 Maret 2013 20.00

  Anisaus sa'adah_101644049_D/2010

  Assalamu'alaikum bapak
  kulo sampun mersani postinganipun panjenengan, alhamdulillah kulo saget tambah ilmu, ilmu engkang dereng kulo gadhai.
  kulo saget ngertos sakniki menawi kasusastran jowo meniko enten werna-werna, kados dene macapat, geguritan, paribasan kaliyan saloko.
  saking materi tembang macapat kilo saget ngertos menawi sedoyo tembang meniko gadah arti engkang sae. saking materi geguritan kulo enggeh saget ngertos menawi maceme geguritan enggeh kathah.
  kulo namung saget ngucapaken matur suwun sanget kagem bapak
  mugi-mugi angsal barokah Aminnn
  wassalamu'alaikum

  BalasHapus
 98. C/2010_Noor Murdhiyah_101644044

  Assalamualaikum Pak Heru.........
  Artikelipun lengkap sanget, kangge mahasiswa kados kula ingkang angsal pelajaran basa jawa wektu SD mawon, cekap maos artikel ing nduwur kimawon kulo sampun angsal wawasan ingkang katah tentang kasusastran jawa, menawi angsal paringaken saran nggeh pak, punapa mboten langkung sae menawi artikel punika diparingi terjemahan Basa Indonesia supados langkung gampil sinauipun lan ingkang sanes piyantun jawi uga saged sinau kesusastran jawa.

  BalasHapus
 99. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

  BalasHapus
 100. A 2010_EKA WAHYU H_101644095


  Terimakasih Bapak, melalui blog Bapak ini wawasan saya mengenai bahasa jawa semakin bertambah luas, khususnya mengenai Kasusastran Jawa. Materi beserta contoh yang disajikan sudah lengkap, cerita dan kisah yang terkandung di dalamnya sarat akan realita hidup yang dialami oleh setiap manusia. Hal ini membuat saya merasa bangga memiliki warisan budaya Jawa yang sangat kaya.

  Nilai-nilai yang tersiratpun langsung bisa diimplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sangat bermanfaat bagi kami selaku calon Guru SD, yang nantinya juga akan kami ajarkan kepada murid-murid Sekolah Dasar.
  Sipp :)

  BalasHapus
 101. Kharisma Ayu N.S_101644260_B/2010
  Assalamualaikum wr. wb.
  kulo sampun maos blog ingkang bapak damel. menurut kulo blog ingkang pak Heru damel isinipun sanget lengkap, jelas lan sae. mugi-mugi saget bermanfaat kangge kulo lan terutama mahasiswa PGSD supoyo saget kulo wucalaken mbenjing dateng SD. amin.

  BalasHapus
 102. AHMAD AHYA AL ANSHORI - 111644065 - C/2010

  Assalamualaikum pak heruu..:)
  Alhamdulillah...mantun maos artikel lebete blog-e panjenengan, dalem kraos sampun marem kaliyan isine,,
  kalebet sedoyo pranata kaliyan jrentehe kasusastraan jawi.
  mugi2 ndamel kemanfaatan damel sedayane,. damel bapak heru, dalem kaliyan sedoyo mahasiswa sautoro UNESA nopo lintune ingkang diparingi jariyah ilmu ngantos turun tinurun..,.
  Aaamiin..ya roobb...:))
  Mugi2 saget damel referensi ilmu kaliyan tugas-tugas ingkang mbutuhaken pengetahuan sastra jawi meniko kasebut ten nginggil pak...:D

  Waa'alaikum salam ngge pak...:)

  BalasHapus
 103. ZERA DRISTYA CAITRA_(101644277)_D_2010
  Assalamu'alaikum Bapak, estu sae lan bermanfaat maringi kulo kasumerepan ngingingi kasusastraan jawa ingkang dereng kulo sumerapi dados ngertos. Sakmangke blog Bapak sampun lengkap, kulo dados ngertos bahasa jawa ingkang dereng kulo pahami, ilmu ingkang bermanfaat kangge kulo pribadi lan sedaya ingkang maos blog Bapak. Matur sembah nuwun :)

  BalasHapus
 104. Assalamualaikum Wr.Wb.
  Tri Thayyibandhi_101644068_B/2010
  Seratan Kasusastran Jawa saking Bapak punika, miturut kula sanget migunani amargi saget mbantu sak lebete piwulangan Basa Jawi. Isinipun sampun jangkep. Napa malih, ing sajroning materi dipun paringi tuladha lan penjelasan sainggo sekeca dipun mangertosi.
  Matur sembah nuwun.

  BalasHapus
 105. Tri Thayyibandhi_101644068_B/2010
  Assalamualaikum Wr.Wb.
  Seratan Kasusastran Jawa saking Bapak punika, miturut kula sanget migunani amargi saget mbantu sak lebete piwulangan Basa Jawi. Isinipun sampun jangkep. Napa malih, ing sajroning materi dipun paringi tuladha lan penjelasan sainggo sekeca dipun mangertosi.
  Matur sembah nuwun.

  BalasHapus
 106. Wahyu Werdi Andini_101644025_A/2010
  Assalamu’alaikum Wr.Wb.
  Sak sampunipun maca materi saking Bapak, perkawis Kasusastran Jawa menika, miturut kula sampun jangkep kaliyan sekeca dipun mangertosi kangge kula anggenipun sinau. Ing sajroning materi tembang macapat luwih gampang mbédakaké siji lan sijiné amargi sampun dipun paringi paugerane. Geguritan, paribasan, saloka, parikan lan purwakanthi penjelasanipun lan tuladhane sae tur jangkep. Seratan bapak punika, saged nambah sumber belajar kagem para mahasiswa saha sinten mawon ingkang maos.
  Matur sembah Nuwun.

  BalasHapus
 107. Jihan Sukmawati_101644270_A2010

  Assalamu’alaikum Wr.Wb.
  Subhanaallah, matur sembah nuwun pak Heru ingkang blog menika maringi ilmu katha ingkang pelajaran basa jawi.
  mugi-mugi saget nguripaken basa jawi ing masayarakat. Materi kasusastraan jawi maringi manfaat ingkang katha mangke kangge bekal ngajar wonten SD. amin
  Wassalamualaikum Wr. Wb.

  BalasHapus
 108. Assalamu'alaikum Wr. Wb.

  FEBRYNA WIDOWATI_101644225_D2010

  Matur sembah nuwun pak Heru. Ing blog niki, kulo saged belajar tembang jawa lan nambah wawasan ingkang kasustraan jawa. Kulo ngertos tuladhane tembang jawa ing blog niki, namun saithik sing kulo mangertos sekalian artine. Menawi pak Heru ngajar ing kelas, pak Heru enggih maringi artinepun tembang-tembang niki ing basa jawa biasa, mboten basa jawa sastra. kulo mboten mangertos kalian tegesipun saking tembung-tembung basa jawa sastra jawa niku.. mbok menawi rencang-rencang ing kelas uga mboten mangertos sastra jawa . dadosipun pak, kados pundi caranipun supados kulo sekalian rencang ing kelas saged mangertos artinipun saking tembung-tembung ing tembang jawa lan mangertos pesen-pesen ingkang didawuhaken ing tembang niki?
  matur sembah nuwun sanget nggeh pak. Ngapunten menawi kata-kata kulo nyakitipun bapak........

  BalasHapus
 109. Ria Khoirun Nisak / 101644097 / A2010

  Assalammu’alaikum wr. Wb.
  Sebelum saya membaca blog bapak, saya kurang memahami hakikat dan isi dari kasusatraan jawa. Dan setelah membaca blog bapak beserta beberapa blog lainnya tentang kasusastraan jawa setidaknya saya mempunyai pengetahuan yang lebih untuk saat ini, mencari point-point utama yang tidak hanya berkesan di waktu yang singkat, namun bermakna di waktu yang akan datang juga.
  Walaupun konsep yang ada di pikiran saya belum sempurna karena keterbatasan kemampuan saya dalam menerjemahkan bahasa jawa. Setidaknya pengetahuan saya bertambah karena blog ini dirangkum sedmikian rupa agar mudah dimengerti. Tapi, menurut saya, blog ini akan lebih mudah dimengerti lagi jika disertai bagan mengenai kasustraan jawa, apa-apa saja yang ada didalam kasusastraan jawa, bagaimana ciri khas dari masing masing sastra jawa itu sendiri, sehingga pemahaman lebih utuh dan lebih baik lagi jika disertai dengan video atau musik tentang kasusastraan jawa, khususnya tembang macapat. Agar masyarakat lebih tahu, bagaiman cara menyayikan tembang macapat.

  BalasHapus
 110. Assalamu'alaikum Wr.Wb
  matur sembah nuwun bapak heru subrata . .
  sakmanipun maos artikel bapak kula saget pikantuk ilmu-ilmu ingkang manfaat lan katha sanget kasusastran-kasusastran jawa ingkang kula ngerteni.
  mugi-mugi artikel-artikel niki saget bermanfaat kangge nglestariaken kasusastran-kasusastran jawa, lan kangge generasi-generasi penerus . .

  matur nuwun ingkang katha bapak . .
  Wasalamualaikum Wr.Wb

  BalasHapus
 111. Mega Dwi Imbarsari_101644080_D/2010

  Assalamu'alaikum Wr.Wb
  matur sembah nuwun bapak heru subrata . .
  sakmanipun maos artikel bapak kula saget pikantuk ilmu-ilmu ingkang manfaat lan katha sanget kasusastran-kasusastran jawa ingkang kula ngerteni.
  mugi-mugi artikel-artikel niki saget bermanfaat kangge nglestariaken kasusastran-kasusastran jawa, lan kangge generasi-generasi penerus . .

  matur nuwun ingkang katha bapak . .
  Wasalamualaikum Wr.Wb

  BalasHapus
 112. KHOTIMAH_091644328_B2010
  Assalamualaikum Wr.Wb.
  Tulisan Pak Heru tentang Kesusastraan Jawa sangat sangat lengkap. Mengulas berbagai jenis Kesusastraan Jawa dengan detail dan rinci. Sangat bermanfaat bagi kami dan generasi muda lainnnya yang tidak begitu mengenal dan mengetahui dengan rinci tentang Kesusastraan Jawa sebagai warisan budaya bangsa yang harus dilestarikan. Bila kita baca dengan seksama, Kesusastraan Jawa khususnya tembung-tembung Jawa mengandung nilai-nilai sikap yang arif yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Terimakasih Pak Heru.
  Wassalamualaikum Wr.Wb

  BalasHapus
 113. MONER_091644340_B2010
  Assalamualaikum Wr.Wb
  Isinya sangat bagus dan lengkap. Dapat menambah wawasan tentang kesusastraan jawa yang selama ini belum banyak saya ketahui. Matur nuwun sanget Pak Heru.

  BalasHapus
 114. A 2010_101644023_ Maisaratul Kutsiyah

  kasusastran jawi tartamtu sanget utami dipun sinaoni ugi dipun lestarekaken ing tembe, awit kasusastran punika sampet endah, mumpuni ugi patut kangge pangeram-eram. kasustran jawi katingal prasojo ananging sanget mranani penggalih ugi ngandut wigatos ingkang agung ing salebetipun kanthi pratondho ingkang mligi ing saben-saben seratanipun. kanthi seratan punika bapak sanget nyengkuyung kito kangge nyinaoni kasusastran jawi.punapa malih kula pribadi ingkang saderengipun mboten natos sinau ing babagan kasusastran jawi. isi pilah-pilahnipun sampun pepak, gampil dipun mangertosi ugi dipun piranteni kaliyan tuladha-tuladha. matur nuwun bapak, mugi-mugi migunani saha mbarokahi kagem bapak pinangka penulis ugi para pamaos kasusastran jawi ing laladan punika.

  BalasHapus
 115. Kiki Rextika Diani Putri - 101644104 - B / 2010

  Assalamualaikum Wr. Wb.

  Materi Kasustran Jawa dening Pak Heru niki isine mantep tenan. Katah info-info ingkang sarat ngelmu lan saget damel kula sinau. Materi ne ugi katah, lengkap lan nambahi pengetahuan ingkang kula dereng mangertosi sak durungipun, kayata asal katane, sejarahe, rena-renane tembang, lan sapinunggalane. Mugi-mugi saking materi kasustran jawa niki, saget damel pengetahuan marang murid-murid lan generasi penerus budaya jawa, kayata awake mahasiswa PGSD iki...
  Matursuwun...

  Wassalamualaikum Wr. Wb.

  BalasHapus
 116. A 2010_101644053_ Sofiyah

  kasusastraan jawi sampun jangkep,dipunpepapaki tuladha.sasampunimpun maos,kasusastraan jawi menika saged nambah kawruh kawula. matur nuwun bapak.

  BalasHapus
 117. NIM : 091644350
  Nama : Siti Khoridah
  Kelas : B / 2010

  Matur sembah nuwun pak... materinya sangat bermanfaat untuk kami semua.... semoga dapat terus menjadi ilmu yang terus tersebar dan bermanfaat... :)

  BalasHapus
 118. EKA SUSANTI_101644087_D/2010

  Alhamdulillah, mbahbrata-edu.blogspot.com/kasusastran -jawa menika saget buka pengetahuan kulo seputar kasusastran jawa ingkang dereng kulo ketahui saderengipun, pak.
  Subhanallah, ternyata "urut-urutané tembang Jawa iku padha karo lelakoning manungsa saka mulai bayi abang nganti tumekaning pati." keterbatasan pengetahuan kulo seputar basa Jawa, ndadosaken kulo kesulitan mangerteni makna-maknaipun tembang-tembang jawa meniko. nyuwun bimbinganipun saha dunganipun panjenengan nggih pak, supados kulo saget magerteni makna-maknanipun tembang-tembang Jawa meniko.
  di antara macem macem kasusastran meniko, kulo paling tertarik dateng tembang anak-anak, geguritan, saha parikan pak. menawi bapak berkenan, kulo pingin belajar caranipun ndamel geguritan pak. matur nuwun....

  BalasHapus
 119. NAMA : YUNITA PURWANDINI
  KELAS / NIM : C-2010 / 101644076

  Assalamualaikum Wr.Wb
  Menarik sekali bapak..
  semua materi kasusastran jawa ada pada artikel ini, sangat bermanfaat sekali bagi kita terutama saya untuk lebih dalam mempelajarinya karena bekal untuk kita sebagai guru SD mengajarkan kepada calon anak didik kita.
  saya yang sebelumnya hanya mengetahui sedikit karena saya terakhir belajar bahasa jawa smp tetapi setelah membaca artikel ini saya menjadi lebih paham.
  Alangkah baiknya dalam artikel ini ditambahkan not lagu agar kita bisa mencoba hehee.
  Wassalamualaikum Wr.Wb

  BalasHapus
 120. WEDARI NUR FAIZA_101644022_A-2010

  Kaping enggal kulo kedah maturrr "wwwaaaoooowww"
  Kaping kaleh kulo bade njelentrek'aken sekedik, Podo koyo sastra dadi Sastra jawi kuwi ing antarane semanten kataha kebudayaan sing ono ing Indonesia, sastra jowo katah maceme ono Sastra jawi modern lan ono Sastra jawi klasik.nanging awit nang zaman biyen ora Kabeh masyarakat jawi iso moco lan nulis dadi Sastra jawi klasik iki Luwih cenderung disebarluaskan nganggo coro lisan Sastra jawi sing berbentuk lisan Kuwi sakbenere njih puniko prosa sing bar kuwi diceritakno
  Podo karo ing daerah daerah liyone Sastra jawi duweni nilai budaya dewe sing mengusung nilai nilai budoyo jawi Legenda lan dongeng sing asalipun soko Lemah jawi iki dikemas jero boso jawi nganggo unsur unsur budaya jawi
  Pumpung Kuwi Sastra jawi modern podo karo sastra sing ameh Podo nganggo sastra kontemporer yoiku sastra sing mengusung crito crito modern bakal nanging jero penyajianne Panggah gunakake boso jawi lan Panggah ngelebokno nilai nilai budaya jawo. nganggo nek ngono kan antuk disimpulno wawasane Sastra jawi podo karo kesugihan sing Meneh Meneh nambah modal kanggo masyarakat Indonesia kanggo sugih lan tambah tresno karo bongso lan negorone awak ndewe Kuwi Sastra jawi ugi dadi salah siji daya tarik ing bidang pariwisoto sahinggo iso nggawe turis asing teko teng Indonesia khusus kanggo nyinaonin budaya jawi.

  Kaping akhir meres santen direwangi mbok ton, cekap semanten matursuwon.

  BalasHapus
 121. Assalamualaikum...
  Katah kawruh enggal perkara kasusastran jawa lan perkembangane, kang kulo trima mantun maos materi dhateng bapak ing tulisan iki.

  Sakedhik kritik dhateng kula perkara tulisan utawa ketikane supaya luwih dibecikake tatanane.

  Kula nggadah setunggal pitakon, napa peranipun tembang macapat ing kesenian jawa?

  matur sembah nuwun bapak...

  Ayu Windar A.
  Kelas A / 2010
  101644269

  BalasHapus
 122. NOVI NURDIAN - 101644207 - C 2010
  Layangipun pak heru kagungan paedah ingkang ageng sanget. Kaliyan salebete ilmu kayata kados menika luwih narik kangge dikangaosi.
  Basa ingkang diginakaken uga boten ewet dimangerteni.
  Ingkang kula remeni sanget inggih menika tembang-tembang jawi ingkang mbetahaken suwanten khusus kangge nembangna, saben tembangipun uga kagungan makna kangge panguripan kang sae sanget lan kathah ngandhut pitutur kangge tumuju dalan ingkang bener.
  Matur sembah nuwun pak heru.

  BalasHapus
 123. WIDOWATI B -2010 101644226

  Assalamuailaikum Wr. WB

  Matur suwun sanget pak, sampun maringi ilmu kasustran jawa niki, mugi - mugi kulo saget ngamalaken ilmu niki dataeng murid - murid kulo wonten SD.

  kaping pindone, geneya pak ngajaraken ilmu kasustan jawa niki dateng murid - murid supados gampil dimengerti ?

  matur sembah nuwun

  wassalam.........

  BalasHapus
 124. Nanda dwi Novita_101644037_D/2010

  Assalamuailaikum Wr. WB

  matur nuwun kawulo haturaken dumateng Bapak.heru Subrata, amargi kawulo saged maos artikel ingkang Bapak paringaken dateng kawulo lan andadosaken ilmu ingkang bermanfaat lan saged dipunmangertosi.
  insyaallah, artikel-artikel meniko wonten faedahnipun kangge ngelestariaken kasusastraan jawi lan bermanfaat kangge generasi sak lajengnipun.

  Wassalamualaikum Wr.Wb

  BalasHapus
 125. NAMA : MEY TANDARA RIZA
  NIM : 101644229
  KELAS : B/2010

  Asalamuallaikum pak heru
  sak sampunipun kula waos miturut kula blog niki katah manfaate, sampun lengkap,isi-isinipun nggih sampun sae,nanging wonten engkang badhe kula tangkletaken nggih punika :
  kados pundhi caranipun ngajaraken dateng lare SD ,kok kadosipun lare lare SD angel nangkepipun pelajaran bahasa jawi,?

  Matur suwun sanget PAK HERU,

  BalasHapus
 126. Artikel ingkang bab kasusastran jawa punika kagungan manfaat kangge sing maos.
  Kula trtarik dening bab urut-urutanipun tembang. senajan nggambarake kahanane manungsa ing khidupan aslinipun.
  Isinipun jur lengkap.

  Vivi Novitasari
  Kelas A/2010
  101644054

  BalasHapus
 127. C/2010_RIZKI OLIVIA_111644100_ Matur suwun sanget datheng pak heru, materi datheng blog niki sampun lengkap. Kathah kasusastraan jawa ingkang dereng kulo ngertos, saksampunipun maos artikel blog niki kulo ngertos. Ananging kulo nggeh bingung dospundi ngajaraken datheng lare SD? menawi blog niki ditambah kalian tembang-tembang jawi,nambah sumringah datheng ingkang maos blog niki. matur suwun pak...

  BalasHapus
 128. masita layina hanum31 Maret 2013 17.12

  Subhanallah, pak...
  Artikel menika AMAZING sanget. Sampun ngalahaken Jamoe Ibu. Tenan, KOMPLIT SANGET, pak..
  Kulo sakniki awit semerap lan mangertos babakanipun Kasusatran Jawi. Wiwitane kulo mung mikir yen tembang jawi nggeh ngoten-ngoten mawon lan sami mawon kalianipun kasusatran indonesia. Nanging, Kasusastran Jawi menika katah maceme lan wonten cara panulisane.
  Alhamdulillah, artikel menika saget kulo damel bahan ajar benjing yen kulo dados guru ing SD.
  Akhiripun, kulo ngaturaken agunging pangaksami lan matur sembah numun.

  Masita Layina Hanum
  101 644 247
  D 2010

  BalasHapus
 129. zilzia meilisa lubis_101644071_B2010

  menurut sayaisi dari artikel artikel kasusastraan jawa sudah sanga lengkap dn kita dapat mengetahui estimologi dan sejarah kasusastraan jawa sehingga bermanfaat bagi mahasiswa yang nanti ny akan menjadi seorang guru

  BalasHapus
 130. A2010_ALDOKO LISTIAJI PUTRA_101644024
  Matur suwun sanget kagem Pak Heru, sak sampunipun kula maos wonten blog niki kulo saget ngerti ilmu, sejarah ngantos macam lan conto-conto kasusastran jawa. mugi-mugi blog bapak niki saget maringi manfaat dateng sinten kemawon ingkang maos blog niki. Khususipun konco-konco PGSD sing taksih belajar kasusastran jawa kados kula

  BalasHapus
 131. Susiati Nurhidayah31 Maret 2013 17.38

  Susiati Nurhidayah
  b/2010
  NIM 091644336
  assalamualaikum wr.wb
  saat membaca blog ini, saya merasa mendapat tambahan ilmu tentang kasusastraan jawa.saya ingin mengajukan pertanyaan.
  dalam kasusastraan jawa, banyak menggunakan basa jawa kuna. bagaimana kita sebagai guru dalam memperkenalkan atau mengantarkan peserta didik mempelajari kasusastraan jawa yang bahasanya jarang mereka dengar atau sedikit asing di telinga mereka.atas perhatian dan jawabannya saya sampaikan terima kasih

  BalasHapus
 132. ERNA INDAH Y._101644093_A-2010

  Assalamualaikum Wr. Wb
  Matur sembah nuwun kagem Bapak Heru
  Artikel datheng inggil menika isinipun sampun jangkep lan sae. Katrangan lan tuladhane sampun bantu kulo mangerteni artikel punika.
  Katah manfaat saget kulo pundut datheng seseratan punika lan saget kulo kangge referensi kagem mucalaken bahasa jawa salajengipun wonten SD.... :)

  BalasHapus
 133. A-2010_SYAIFUL ISLAM AL G._101644096
  isinipun sanget bagus Pak, saget migunani kangge kulo nggeh sederek lintunipun. Matur nuwun sanget pak nggeh. Mugi-mugi ilmu niki saget miguna sak teruse sampek kulo lan sederek lintune sampun dadi guru.

  BalasHapus
 134. Sri Purwati_101644228_B 2010

  Assalamualaikum

  Blog yang pak heru sajikan sangat bermanfaat bagi saya calon guru SD. Tulisan bapak bisa membantu saya mempelajari lebih dalam lagi mengenai kesusastraan jawa, apalagi sekarang ini generasi muda seperti saya banyak sekali yang belum mengerti tentang kesusastraan jawa, ada yang pernah mendengar tapi tidak tau maksud dari sastra jawa itu sendiri, maka dari itu bapak, artikel bapak bisa membantu saya dan teman-teman generasi muda lainnya belajar lebih mudah mengenai kesastraan jawa, terlebih lagi nantinya kita bisa lebih melestarikan kebudayaan kita lewat sastra jawa. Terima kasih pak....

  BalasHapus
 135. B2010_EKA KARUNIAWAN PUTRA_101644262
  Jange kulo niki ra mudeng belassss kale b.jowo nanging sakwise moco artikel niki kulo saget luwe paham. Sedoyo materi kasustraan jawa enten ten artikel niki. Mugi-mugi ilmu niki miguna kanggo kulo lan kanca kanca. Matur nuwun pak.

  BalasHapus
 136. A2010_MUHAMMAD SOFWAN HADI_101644268

  Matur suwon sanget bapak,.....

  Sesampunipun kulo maos blognipun panjenengan , kula sak menika nembe mangertosi,bilih macapat menika kathah sak lintune pucung,,dhandhanggula,lan litune.kulo mengerteni artikel menika pun saget dados bekal ilmu lan saget nulung sanget kangge mangerteni kasusastran jawa.

  BalasHapus
 137. C/2010 NUR AINIYAH-101644208

  ngapunten pak mboten damel boso jawi krama inggil pak sakmangke tinimbang salah nyerat lan ngucapaken,.hehe
  blog nya pak heru sampun yahuuuuttt,. siipp pak,.kulo luwih paham kasusastraan jawi niki tinimbang buku coklat pak,.hehe
  jangkep kalian tuladhane tembang-tembang lan liya-liyane,.

  BalasHapus
 138. B2010_R. HIMAWAN SURYA N.

  Alhamdulillah wonten blog niki kulo saget ngertos segedik kasusastran jawa.
  Boso jowo wonten astonipun panjenengan.

  sisih kan BANGLADES!!hehe

  BalasHapus
 139. D2010_ARFI KHALEYDA ROOSTANTIRA_101644015

  Mugi- mugi blog niki saget miguno dateng kulo lan tiang-tiang lintune.. AMIIN

  BalasHapus
 140. Marita Andriastuti_101644227_B2010
  Malam Pak..
  Jujur butuh waktu berjam-jam bahkan berhari-hari untuk memahami isi dari artikel ini karena saya sendiri banyak tidak mengerti kosakata bahasa Jawa tapi sedikit-sedikit mengertilah….
  Saya baru tahu kalau ternyata bahasa Jawa itu sangat besar dan luas. Saya rasa ini adalah salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang tidak akan pernah bisa direbut oleh negara lain karena memang sulit untuk direbut.
  Terima kasih Pak, dengan membaca artikel ini, ilmu saya bertambah.
  Saya mau tanya Pak..
  Di bagian “Pesen jroning Macapat” itu ada :Serat Wulangrèh, serat Tripama, serat Panitisastra, dan serat Dumbasawala
  Kata “serat” sendiri itu maksudnya apa ya Pak?
  Terima kasih

  BalasHapus
 141. AHMAD FANANI_101644065_B2010
  alhamdulillah . . .
  isi kasusastraan jawa ini sangat lengkap pak.
  ilmu saya tentang kasusastraan jawa jadi bertambah, terima kasih pak

  BalasHapus
 142. D2010_INDRA PRAMANA_101644275

  Sesampunipun kulo maos blog nipun panjenengan kesusastraan jawa, kulo pun ngertos lan mugi-mugi blog nipun wiguno dateng tiang-tiang sedoyo.

  Amin

  BalasHapus
 143. MAMLUUL HASANAH_101644003_B-2010
  alhamdulillah pak, sawontenipun blog niki..
  kulo saged sakedhik mangertos dumateng kasusastraan jawa.
  mugi-mugi blog niki saged ndatengaken manfaat kangge kulo lan rencang sedhoyo..

  #Maaf pak belepotan ;-)

  BalasHapus
 144. WIKAN NURROHMAHADITA_101644067_B2010
  nyuwun sewu sak derenge pak.....
  bilih menurut kulo wonteni pun blog niki sae sanget amergi enteni pun blog niki kaulo saget sinau linuwih dateng boso jowo....blog niki isi nipun lengkap sanget...


  menawi kulo angsal usul kulo badhe nyuwun di paringgi pembelajaran geguritan lan sak maknane pun..termasuk coro moco ne pun...

  matur suwun pak sak dereng e.....
  nyuwon ngapunten menawi kulo enten kalepatan.......

  BalasHapus
 145. B-2010
  101644264
  RUDITA WISNU WARDANI


  matur suwun sanget bapak ndamel blog kangge sedoyo mahasiswa lan lintune mugi-mugi manfaat baget migunane kangge sedoyo seng sampun maos.

  BalasHapus
 146. KARTIKA RISALATU NURIL AZIZAH
  D 2010 / 101644011
  Assalamualaikum wr wb.., alhamdulillah..,
  maturnuwun menggah seratanipun Bapak ingkang ngamot babagan kasusastran jawi, kula sansaya mangertosi babagan tembang macapat, geguritan, paribasan lan sakpiturute.
  seserepan ingkang bapak serat menika kathah tuwin lengkap sanget sahingga kula lan para kanca mahasiswa pikantuk ilmu tuwin wawasan ingkang lebet. seserepan menika sanget migunani kagem kula ugi para guru minangka piranti mulang basa Jawa....,
  maturnuwun....,

  BalasHapus
 147. D-2010 _ NOVITA WAHYU S _ 101644243
  woooww..tulisan njenengan sae sanget.
  samantunipun kulo maos tulisan panjenengan kulo dados ngertos pak.
  insyaalah tapi, mboten janji. :D
  Maturnuwon sampun merintah mahasiswae damel maos lan ngoment tulisan njenengan pak. mugi mugi wonten maanfaate.
  amin !!

  BalasHapus
 148. FIRMA MALIK S._101644059_A2010
  Assallamu’alaikum, selamat malam bapak... Subhanallah, Alhamdulilah, sangat menarik. Terima kasih sudah membuat materi yang cukup lengkap,bagi saya sebagai calon guru SD sangat terbantu dengan materi bapak dalam belajar kesusastraan jawa. Banyak sekali materi yang dapat saya ambil. Dari pengertian macapat, macam – macam macapat, sejarah macapat, contoh – contoh macapat, pengertian geguritan, sampai dengan daftar pustakanya. Tulisan – tulisan bapak menginspirasi saya bahwa kesusastraan jawa sangat kompleks menarik untuk dipelajari dan dilestarikan. Semoga ilmu tentang kesusastraan jawa yang bapak telah berikan dapat membuka jalan bagi saya sebagai penerus bangsa untuk tetap melestarikan budaya bangsa dan tidak hilang dimakan jaman.

  BalasHapus
 149. C/2010 ERMA KURNIYAWATI-101644214

  Menurut saya isi blog ini sudah lengkap buat pembelajaran. dari blog ini saya lebih mengerti lagi tentang kasusastraan jawa,.
  makasih pak,.:)

  BalasHapus
 150. Vivin dwi lestari_101644218_D-2010
  Sampun sanget lengkap pak, ananging kirang keterangan nipun girisa. Matur suwun sanget pak, materi niki saget dipun dadosaken referensi, amargi katah ingkang dereng ngertos perkawis kasustraan jawa. Menawi maos niki saget ingkang ngertos.

  BalasHapus
 151. Lailatul Badriyah_ 101 644 217_ D 2010
  Subhanallah,, materinipun sanget migunani damel kula ugi murid kula mangke. Kula saget mangertos materi ingkang kathah, wiwit tembang macapat lan salintunipun. Salintanipun menika, materinipun ugi saget migunani damel kula salajangipun. Materi menika saget kula ajaraken dateng murid kula mangke sehingga murid-murid saget mangertos bahasa jawi ingkang kathah

  BalasHapus
 152. Ony Iva Adityas_101644238_C-2010

  sempurna..
  menambah wawasan mengenai sastra jadi
  jadi makin bangga jadi orang jawa :-)
  terima kasih buat ilmunya pak.

  BalasHapus
 153. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

  BalasHapus
 154. titik rohmatin_101644244_D2010
  sakderengipun kulo aturaken sedaya kalepatan mbok menawi komentar kulo, kagem kulo teori ingkang bapak atur aken wonten blog niki sampun lengkap, ananging kulo teng mriki bade maringi saran dos pundi, mbok menawi di tambah kalian caranipun pembelajaran sastra jawa kagem lare SD . mbok menawi ditambah aken ngaten, maringi kita sedoyo mahasiswa PGSD saget luwih ngartos dos pundi mbok menawi kita sekalian mandap wonten SD. sekalian model dolanan satra jawa kagem lare SD .
  cekap semanten saran kulo. ngaturaken agunging panuwun :)

  BalasHapus
 155. wildan ahmad fauzi_101644016_D2010
  sugeng dalu pak, sak sampunipun kulo maos blog bapak punika, kulo bade tanglet dos pundi caranipun mengevaluasi lare-lare SD wonten aspek berbicara kagem tembang macapat?
  cekap semanten pak pertanyaan kawulo, matur sembah nuwun.

  BalasHapus
 156. Rachma Malik_081644007_D2010
  Assalamu allaikum. Wr. Wb...,sugeng dhalu bapak..
  Alhamduliilah..,matur nuwun sanget pak. Sangking blog ingkang wau kulo meskipun sakedhik pun ngertos tentang kasustraan. Dateng bab-bab wau pun kathah penjelasanipun. Mugi-mugi blog niki saget maringi manfaat ingkang derek sedoyo lan rencang- rencang mahasiswa. Khususipun rencang-rencang PGSD yen tasih sinau bahasa jawi tentang kasustraan. Pun cekap sak derengepun sangking kulo pak, mbok wonten kalepatan nyuwun ngamputan ingkang kathah. Wassalamu allaikum. Wr. Wb..

  BalasHapus
 157. Nursyafiiah Khotim31 Maret 2013 21.34

  (Nur Syafiiah KHOTIM D 2010 101644245
  Assalamualaikum Bapak,
  sanget sae lan bermanfaat kangge kulo sampun maringi kasumerepan perkawes kasusastraan jawa ingkang dereng kulo pahami.saksampunipun maos artikel blog niki kulo sekedik ngertos.
  Tembangngipun gampil di pun pangertosi.
  Mugi-mugi materi niki saget manfaat khususipun kangge kulo bekal ngajar ten SD.

  BalasHapus
 158. hatma heris mahendra_101644017_D2010
  assalamualikum pak, kulo bade maringi saran , setunggal menurut kawulo ingkang kirang, nggeh meniko caranipun nanamaken sastra jawa saingga menarik damel lare SD, saingga lare-lare saget ngelestariake sastra jawa punika.
  wassalamualaikum wr.wb

  BalasHapus
 159. Sukisna Dwi A 101644085 D'2010
  alhamdulillah....
  matur sembah nuwun sanget dumateng pak Heru sampun nambahi pengetahuan kulo kalian konco2 lewat artikel e panjenengan ingkang pinuju kasempurnaan niki
  mugi2 artikel niki tansah saget di damel dasar kulo kalian konco2 ngajar bahasa jawi dumateng SD. Amin
  lan mugi2 tulisan niki saget bermanfaat dumateng sintenipun ingkang maos terutama damel mahasiswa PGSD.
  nggeh cekap sak menten mawon pak,kulo aturaken matur sembah nuwun

  BalasHapus
 160. C/2010_ERWIN NINDYA PUTRI_101644032

  Seratan menika sampun sae lan lengkap. Kathah ilmu ingkang saged dipendhet. Ingkang awale mboten ngertos sakniki saged ngertos.

  Jebul wonten salebeting kasusastran Jawi menika ngamot kathah pitutur-pitutur luhur ingkang dahat migunani tumrapipun tiyang agesang

  Seratan menika saged damel kita gampil kangge nyinauni kasusastran Jawi lan mugi-mugi kita tansah saged anglelurekaken

  Matur nuwun Pak Heru

  BalasHapus
 161. bagus prakosa bayu aji_D2010
  samantunipun maos blog bapak, kulo saget ngertos menawi tembang macapat pak, dos pundi caranipun kersane kulo saget nulis jawa ingkang leres lan afal , amargi jujur kemawon kulo mboten saget nulis jawa ingkang sae lan leres.

  BalasHapus
 162. Nanin Wulandari31 Maret 2013 22.16

  Assalamualaikum Wr Wb
  maturnuwun sanget artikele lengkap lan isinipun sae sanget. ananging jujur kulo tasik dereng saged paham bahasa jawi kuno ingkang bapak ginaaken. kulo nembe ngertos menawi kasusasteraan jawi niku katah sanget macem ipun. nyuwun ngapunten pak nggeh, menawi kulo kurang ngertos. matur nuwun sanget artikelipun.
  Wasslamu'alaikum Wr Wb

  nanin wulandari / 101644250/ D-2010

  BalasHapus
 163. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

  BalasHapus
 164. C/2010_FIDYA KARTIKA PUTRI_101644031

  Assalamuallaikum Wr. WB

  Sugeng dalu, Pak.
  Kulo sampun moco seratan ing blogipun bapak ingkang “Kasusastran Jawa”. Kulo badhe ngomentaripun seratane bapak :)

  1. Macapat
  Sakliyane iku, kulo ugo iso weroh macapat sing dibagi dadi pirang bagian, yoiku sekar alit, sekar tengahan lan sekar ageng. Ing tiap contoh tembang macapat, ngandung arti lan makna sing luwih gampangno olehe mangerti isine tembang mau. nanging kulo uga dereng mangerti alasane macapat dibagi dadi sekar alit, sekar tengahan lan sekar ageng???

  2. Geguritan
  Ora kalah karo Bahasa Indonesia, Basa Jawa ugo duwe puisi utawa uga bisa kasebut syair utawa luwih kasuwur kasebut geguritan. Ing bab geguritan iki, kulo isih mboten ngerti anggene mbedakake antarane, Syair rong gatra sapada (gita dwigatra), Syair telung gatra sapada (gita trigatra), Syair patang gatra sapada (gita catur gatra), Syair limang gatra sapada (gita panca gatra), Syair nem gatra sapada (gita sadgatra), Syair pitung gatra sapada (gita sapta gatra), Syair wolung gatra sapada (gita hastha gatra), Syair sangang gatra sapada (gita nawa gatra)

  Sak liyane iku tasih ana pirang-pirang macem jenise kasusastran Jawa sing istilahe mari kulo miring. Seratan iki saged ngewangi kulo anggeni nyinaoni opo sing during kulo ngerteni perihal kesusastran Jawa.

  Matur nuwun, Pak, sakwontene seratan iki saged ngewangi kulo anggone ngenal kasusastran Jawa lan nambah pengetahuan kulo.

  Waallaikum salam Wr. Wb

  BalasHapus
 165. Moch.eko Riadi_D2010_101644086

  setelah melihat blog ini,.. ternyata memang isi blog ini sesuai dengan namanya yaitu edo yang memuat tentang edukasi. Khusus dalam bisang kasusastran,, memang sangat lengka dan tdak perlu dipertanyakan lagi,. tembang jua lengkap,.. sekedar saran saja,. alangkah lebih baiknya kalau dalam penulisan tembang disertakan notasi angkanya juga,..
  hehehe,..

  BalasHapus
 166. subhanalloh, Luarbiasa pak:-)

  Matur sembah nuwun bapak. kula sampun maos artikel dhateng inggil menika sae sanget. sampun jangkep lan saged dados punjering pasinaon mahasiswa sedaya calon guru, mugi - mugi ilmu ingkang panjenengan tularaken dateng kita sedaya saget dados ilmu bermanfaat lan saget dados amalane panjenegan mangke..amin..

  TRI RACHMA Z._C2010_2010

  BalasHapus
 167. dengan membaca isi blog bapak sangat membantu saya dalam lebih memahami kesastraan jawa , dan menambah wawasan tentunya , semoga pengetahuan yang saya dapat berguna kelak .


  yuni herawati / B 2010 / 101644106

  BalasHapus
 168. Leny Maghfiroh_101644088_B2010

  assalamualaikum ,,
  terimakasih pak atas ilmunya, blog ini lengkap dan mudah dipelajari. dan menambah pengetahuan tentang tembang-tembang dengan mudah. serta contoh-contohnya cukup banyak dan menambah pengetahuan saya. apabila ditambahkan beberapa video dan lagu/mp3 tembang contoh tembang macapat akan sangat membantu bagi pembaca untuk lebih memahami.
  terimakasih,,,

  BalasHapus
 169. materi ini sudah bagus dan semoga materi ini dapat bermanfaat di SD khususnya pada pelajaran Bahasa Jawa


  sinta dwi agarini
  B 2010 / 101644004

  BalasHapus
 170. terimakasih ,
  blog ini sudah bagus dan semoga bermanfaat bagi saya dan pembaca lainnya . setidaknya saya dapat mengerti tentang kesastraan jawa .


  rizky kusuma N ./ B 2010 / 101644234

  BalasHapus
 171. C/2010_JOHAN ADITYA GRAHA_101644079

  maturnuwun Pak Heru, artikelipun isine sae sanget. Artikel menika nggeh saget nambahi pengetahuan dateng kula kalian rencang-rencang sing maca artikel niki.
  Mugi-mugi ilmu niki saget dados manfaat kangge kula kalian rencang-rencang.. amin

  BalasHapus
 172. C/2010_M AFAN MAULANA RIZKI_101644078

  setelah saya membaca tentang artikel pak heru, saya dapat mengerti tentang pengetahuan macapat.
  semoga ilmu tentang macapat ini dapat bermanfaat bagi saya dan teman-teman lainnya.

  BalasHapus
 173. RIYANTI MAYASARI(B/2010/101644073)
  subhanallah bapak.......
  informasinipun saking Bapak langkung blog puniko perkawis Kesusastraan Jawi kanthi gamblang. Saking blog puniko kawula supados luwih mangertos perkawis punapa kemawon bab Kesusastraan Jawi.babagan tembang macapat, geguritan, paribasan lan sakpiturute.
  seserepan ingkang bapak serat menika kathah tuwin lengkap sanget

  BalasHapus
 174. C-2010 ERNI YUNITA ( 101644252)
  Maturnuwon pak heru, kula sampun maos artikel dhateng inggil menika isine sae sanget mugi-mugi pengetahuan kulo lewat artikel e panjenengan ingkang pinuju kasempurnaan, artikel niki tansah saget di damel dasar kulo ngajar bahasa jawi dumateng SD. Amin
  lan mugi2 tulisan niki saget bermanfaat dumateng sintenipun ingkang maos terutama damel mahasiswa PGSD.

  BalasHapus
 175. LINDAFURWIDIYANTI - 101644251 - C2010

  Matursuwon pak heru, artikel nipun sae sanget, semoga bermanfaat bagi para pembacanya. Amin...

  BalasHapus
 176. indra marina cristiana ( C2010 - 101644204 )

  assalamu'alaikum pak ..
  blog yg sangat amat bermanfaat . baca 3 buku paket mata sepet tp baca blognya pak heru lumayan betah :D
  saya paling suka aksara jawa pak klo bahasa jawa . eh sekarang baca blognya bapak jadi keinget masa-masa SMP sewaktu nyinden . inget "bowo nyidam sari"
  penasaran sm tembang-tembang di atas . lebih lengkaplagi kalau blognya bapak ada contoh melagukan tembang tersebut pak . biar saya bisa sedikit menirukan dan bisa membedakan cengkok dan nada-nada antara tembang-tembang tersebut .

  wassalam

  BalasHapus
 177. retno pritasari - 101644203 - C2010

  subhanalloh keren pak, bagus ! isinya lengkap dan mudah dipahami

  BalasHapus
 178. putri redita ayuningtyas/101644211/C-2010
  .
  mkasih bapak..!!
  isi blog-nya sangat lengkap, dan membacanya sya lebih mengerti baca dr blog ini dr pda baca di buku. mungkin kalau bahasanya bkn bhsa jawa akan smakin sya mngerti isinya pak...
  selain itu tulisan ini sngat bermanfaat sekali bgi mhasiswa" yang tdk mngerti tntang kasusastraan jawa dan bermanfaat untuk calon guru SD krna mngerti sastra jawa itu sngat penting. semoga untuk selanjutnya bisa lebih bermanfaat lagi pak!!!

  BalasHapus
 179. ZUDHA WAHYU MUSTAFA C_2010 (101644045)

  assalamualaikum...
  menurut kulo materi wonten ing blog panjenengan menika sampun sae sanget. saking mriki kulo ngertos materi-,ateri bahasa jawa ingkang sak derengipun kulo dereng paham. saking materi punika pun sampun ringkes, dados kangge dipun terapaken ing sabendinanipun. tapi ing tembang-tembang tansah rumit, amargi mboten enten seng mbedakkaken antaranipun tembang setunggal lan liane. sakjane dipun paringi nada. dados saged mbedakaken. tapi, isi materine sampun lengkap. matur suwun. wassalamualaikum

  BalasHapus
 180. Assalamualaikum Wr.WB.
  Lia Chilmiyah _ 111 644 062 _ C/ 2010

  Sugeng tresno Pak Heru S.
  Matur suwun sanget atas blog kang sampun dipaparaken, sae baget , singkat padat lan insaAllah jelas .
  Sak mantune kula maos blog jenengan bab Kasusastraan jawi, kathah sanget pengetahuan ingkang kula tampi, Jenis jenis, sejarah lan keindahanipun , diantarani:
  1. Tembung Macapat kang den bahas masalah tembang tradisional , maca papat-papat , Urut-urutané kaya lelakoning manungsa saka mulai bayi ab ang nganti tumekaning pati. Mekaten niku tembang macapat dipun bagi 3 , sekar alit , tengah lan ageng.
  2. Tembang Dolanan yaiku : tembang kang biasa ditembangaké déning bocah-bocah cilik, sinambi dolanan bebarengan karo kanca-kancané.
  3. Geguritan ( puisi jawa kang modern ) lan liyo sepadane iku ,
  Samunu iku kabehe merupakan dasar pengetahuan kangge kita calon bapak utawa ibu guru ndamel bekal ngajar ing satuan pendidikan sesok,
  Mugi- mugi dasar pengetahuan ingkang sampun dumugi kalian bapak dosen ( Pak Heru S ) sageto bermanfaat bagi awak dewe khususipun lan bagi anak lan murid –murid ingkang dipun ajar .
  Perlu kito ketahui bahwa pengembangan bahasa daerah kangge murid SD iku sanget penting, selain sebagai budaya daerah masing masing lan dengan bahasa daerah merupakan dasar utami siswa dalam berkomunikasi di daerahnya masing- masing, karena didalamnya memuat tatacaranipun murid berkomunikasi dengan tiyang sepuh nggangge basa karma , dating teman sebaya ngangge bahasa alus . lan liyo sepadane .
  Sak meniko niku kito nggee kudu ngertos bagaimana ilmu yanga kita tampi saged tho diterima dating murid- murid sedaya dengan cara PAKEM ( aktif , efektif lan menyenangkan ) dengan dimasuki crita-crita lucu, tembung dolanan , nyanyi nopo mawon agar murid tanpa bosen kagem bahasa daerah , apalagi sak niki wonten wacana keranten bahasa jawi mangke di hapus ,.
  Kita sebagai guru yok nopo carane bahasa jawi tetep langgeng dating lare-lare , karena saged tho mupuk prilaku budaya ingkang kuat . niku sedaya merupakan tantangan kangge kulo sedoyo untuk mempertahankan supados tetep langgeng “
  Pesan
  Mungkin bisa diajari bagaimana cara memvokal kata utawi tembang sebagai sarana kita sebagai calon guru supados saged nerangaken dengan jelas , mudah ditampi kalian lare lare.

  Samonten mawon , nopo ingkang kula sampeaken mengenai kesusastraan jawi , wonten salah kata , kulo ngagung sepunten ingkang kathah .
  Mugi- mugio nopo ingkang kita waos saged menjadi bekal ingkang bermanfaat

  Wasssalamualaikum Wr. Wb

  BalasHapus
 181. Novi Endah W. C-2010 (091644352)
  wah perlu di donlot nie Pak...sapa tau kluar nti pas UAS...:D
  Matur nuwun...

  BalasHapus
 182. EKO MAULUDIN S (101 644 210)

  assalamualaikum.,.,.,

  blogx emg mantab mbahhhhhhh!!!! atur nuhun.,.,.

  ibarat kata anak rastaman itu blognya bikin "UYE"

  kalo ibarat kata anak metal isi blognya "CADAS" abizzzz!!! \m/

  wassalam!!!!!!!

  BalasHapus
 183. RUWAIDA ZAFIRA 111644063

  Assalamu`alaikum

  Tulisan bapak di blog ini benar" lengkap dan menarik. Solusi untuk menghindari kejenuhan untuk membaca 3 buku sekaligus. Sangat membantu kita khususnya calon guru sekolah dasar dalam mengerti dan memahami tentang kasustraan jawa. Syarat akan edukasi Insya Allah akan memudahkan kita dalam mengaplikasikannya di masyarakat kelak.

  Sedikit saran pak, pada tembangnya kalau bisa disisipkan not angka, agar memudahkan kita dalam mempelajari nadanya. Siapa tahu kita bisa mengikuti jejaknya bapak sebagai penembang profesional. AMIIN :)

  Saya ingin bertanya pak,
  Bagaimana cara mudah dan menyenangkan mengajarkan bahasa jawa kromo pada anak yang pemahamannya masih kurang?

  Matur suwun sanget, ilmune nggadah angengipun manfaat damel kulo lan dharek - dharek sedoyo

  wassalamu`alaikum

  BalasHapus
 184. RUWAIDA ZAFIRA C2010 111644063

  Assalamu`alaikum

  Tulisan bapak di blog ini benar" lengkap dan menarik. Solusi untuk menghindari kejenuhan untuk membaca 3 buku sekaligus. Sangat membantu kita khususnya calon guru sekolah dasar dalam mengerti dan memahami tentang kasustraan jawa. Syarat akan edukasi Insya Allah akan memudahkan kita dalam mengaplikasikannya di masyarakat kelak.

  Sedikit saran pak, pada tembangnya kalau bisa disisipkan not angka, agar memudahkan kita dalam mempelajari nadanya. Siapa tahu kita bisa mengikuti jejaknya bapak sebagai penembang profesional. AMIIN :)

  Saya ingin bertanya pak,
  Bagaimana cara mudah dan menyenangkan mengajarkan bahasa jawa kromo pada anak yang pemahamannya masih kurang?

  Matur suwun sanget, ilmune nggadah angengipun manfaat damel kulo lan dharek - dharek sedoyo

  wassalamu`alaikum

  BalasHapus
 185. M. RIZAL HABIB A. B2010 101644008

  Assa;amu`alaikum

  Blog Mbahbrata pancen ngeteennnn (y)

  Kulo sebagai pemuda ing jaman sakniki butuh sanget ilmu tentang kasustraanjawa. kulo matur sembah nuwun banget ing mbahbrata sampun maringi kulo ilmu tentang kasustraan jawa.

  kulo badhe tangglet kale mbahbrata
  kenopo murid-murid sakniki niku angel sinau bahasa jawa nopo mergo gurune niku kurang tanggap tentang materi seng diajarno nopo muridte seng angel mahami materine?

  niku mawon saking kulo, kulo wonten parikan kangge mbahbrata
  "Tuku clono dowo nag tengah kuto,
  seng nggaweh panembang jawa yo iki mbah broto"

  wassalamu`alaikum \m/

  BalasHapus
 186. RAAFY ALLEN K (101644213)

  ASSALAMUALAIKUM.

  blognya mantab banget mbahhh!!!
  cuma satu kata "woowwwww"

  WASSALAM!!!!!!.,.,.,.,., (y)

  BalasHapus
 187. imroatu ath'illah_101644248_D2010
  assalamualaikum pak,,,

  blog ini isinya memberi pengetahuan yang belum pernah saya tahu, jujur, mending baca lewat blog dari pada di buku, yang ini tampilannya tentu lebih menarik.....^_^

  BalasHapus
 188. Sae sanget isi blog niki, mugi - mugi mboten ical. Semanten kemawon Mbah Mbah. Nuwun.

  BalasHapus
 189. Matur suwun sanget, kawulo nembe nyinau tembang macapat. Kanti andaping manah, kasuwun paring prikso dumateng blog kawulo. Suwun

  BalasHapus
 190. Laila Rahmah Dewi_12010644033_A-2012

  Alhamdulillah. Mugi-mugi dados ilmu ingkang manfaat. amiiin.
  Matur nuwun Pak Heru.

  BalasHapus
 191. Desi Ernawati 12010644038 A 2012
  Matur nuwun. ngelmu panjenengan migunani sanget kagem kula.

  BalasHapus
 192. Hannita Nur Rahmawati_12010644006_A-2012

  Isinipun blog sae lan jangkep, saged dados pasinaon.
  Kasusastran Jawa punika kedah dipunpelajari ugi dipunlestantunaken.
  Matur nuwun Pak Heru sampun nglestantunaken kasusastran jawa.

  BalasHapus
 193. Syelvia Nur Rohmah_12010644025_A2012

  Isinipun blog sampun sae. insyaallah saget migunani kanggo kula lan kanca-kanca liyane. Matur nuwun Pak Heru

  BalasHapus
 194. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

  BalasHapus
 195. Matur nuwun sampun nyaosaken blog babagan kasusastran jawa ingkang nggina sanget. Kulo
  nyuwun izin ngopi babagan menika damel waosan kulo. Matur nuwun sanget Pak Herubrata (kulo Desy Dwi 121644001, mahasiswa bapak wonten kelas A-PGSD 2012) :-)

  BalasHapus
 196. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

  BalasHapus
 197. Dwi Domi Listiyanto (12010644070) Kelas B 2012
  Matur nuwun pak Heru, Menawi sampun waosan kasusastran jawa, kula angsal kathah ilmu enggal sanget ingkang dereng kula mangertosi. Kados dene jamane tembang-tembang, kula mangertosi punika inggih sangking wacan kasusastran jawa. Ananging kula taksih mboten sumerep caranipun maca tembang-tembang punika, amargi kula takseh dereng mirengaken tetembangan punika ingkang nyoto, menawi ingkang pak heru saget nambahi file MP3 ingkang saget nyoto saget di pirengaken dumateng tiang katah ingkang sampung ngaos isinipun blog pak Heru, dene saget nambahi ilmu ingkang sak lengkapipun, matur suwun

  BalasHapus
 198. Nita Alif Nur Indah Sari_12010644036_A-2012
  Assalamualaikum Wr.Wb Pak Heru, Sae sanget isinipun waosan dateng blog panjenengan pak, mugi-mugi ilmunipun saget manfaat kagem kulo lan tiyang engkang maos blog panjenengan. Matur nuwun Pak Heru Subrata.

  BalasHapus

Tinggalkan Komentar